เกี่ยวกับเรา

วิสัยทัศน์/พันธกิจ

“…สมาคมอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการทำงาน เป็นสมาคมที่ต้องการส่งเสริมและพัฒนาความรู้ความสามารถของบุคคลากรในวิชาชีพอาชีวอนามัยและความปลอดภัยให้เป็นมาตรฐานระดับสากล”

พันธกิจ (Mission)..

ฝ่ายบริหาร

  • สร้างเครือข่ายกับบุคคล องค์กร หน่วยงาน สถาบัน สมาคม ที่เกี่ยวข้องกับงานด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
  • ส่งเสริมและยกระดับมาตรฐานวิชาชีพทางด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

ฝ่ายวิชาการ

  • จัดทำมาตรฐานวิชาการด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
  • ประสานงานโครงการพิเศษด้านวิชาการ
  • จัดทำวารสารความปลอดภัยฯ
  • จัดประชุม/สัมมนาวิชาการประจำปี
  • เข้าร่วมในคณะกรรมการ/อนุกรรมการ ของหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องด้านวิชาการ

ฝ่ายบริการ

  • เผยแพร่ความรู้ด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยสู่สาธารณชน โดยการจัดงานประชุม/ สัมมนา แลกเปลี่ยนความรู้ด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยต่างๆ