วารสารและสิ่งพิมพ์

คำแนะนำสำหรับผู้เขียนบทความลงในวารสารความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม

1. บทความ มีความยาวประมาณ 8-14 หน้ากระดาษ A4 ที่รวมเอกสารอ้างอิง ตาราง ภาพ ภาคผนวกแล้ว ซึ่งประกอบไปด้วย

1.1 ชื่อเรื่อง (Title) ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ไม่ควรใช้คำย่อ

1.2 ชื่อผู้วิจัย หรือผู้เขียน (Authors) ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ และสถาบันที่ผู้เขียนสังกัดขณะทำวิจัย โดยไม่ต้องมีคำนำหน้านาม ในกรณีวิทยานิพนธ์ ให้ใส่ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษและสถาบันที่สังกัด

1.3 บทคัดย่อ (Abstract) จะต้องมีบทคัดย่อทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ (Abstract) โดยมีจำนวนไม่เกิน 250 คำ จัดทำในย่อหน้าเดียว ประกอบด้วยแต่ละส่วนคือ วัตถุประสงค์ (Objective) วิธีการศึกษา (รูปแบบการศึกษา, สถานที่ศึกษา, ประชากรศึกษาและกลุ่มตัวอย่าง, การสอบสวน, การวัดผล) (Methods, Design, Setting, Population and Samples, Investigation, Measurements) ผลการศึกษา (Results) สรุปและข้อเสนอแนะ (Conclusions)

1.4 คำสำคัญ (Keywords) ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ อย่างละไม่เกิน 5 คำ ที่เหมาะสมสำหรับนำไปใช้สืบค้นในระบบฐานข้อมูลที่คิดว่าผู้ที่สืบค้นบทความนี้ควรใช้ และคั้นด้วยเครื่องหมาย “ / ” ระหว่างคำ

1.5 เนื้อเรื่อง ประกอบด้วย

1.5.1 บทนำ (Introduction) บอกถึงความเป็นมาและความสำคัญของปัญหาการวิจัย วรรณคดีเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับจุดมุ่งหมายของการศึกษา วัตถุประสงค์ของการวิจัย และสมมติฐานการวิจัย (ถ้ามี) ซึ่งควรเขียนในรูปของความเรียงให้เป็นเนื้อเดียวกัน

1.5.2 วิธีดำเนินการวิจัย (Materials and Methods) หรือวิธีการศึกษา (Methods) ระบุถึง รูปแบบการวิจัย ประชากรศึกษา วิธีการเลือกตัวอย่าง วัสดุ สารเคมี วิธีการวัดผล การวิเคราะห์ตัวอย่าง มีรายละเอียดที่เพียงพอที่จะเข้าใจ และวิธีการวิเคราะห์ทางสถิติ กรณีที่เป็นการวิจัยในคนให้ระบุว่าผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการจริยธรรมในงานวิจัยในมนุษย์ของสถาบันใด มีเลขที่อ้างอิง

1.5.3 ผลการวิจัย/ผลการศึกษา (Results) ให้ครอบคลุมวัตถุประสงค์การวิจัย การนำเสนอผลการศึกษา ในรูปแบบที่เหมาะสม ในเนื้อเรื่อง ในตาราง หรือในรูปภาพ โดยตารางและรูปภาพควรมีรวมกันไม่เกิน 7 ชิ้น ควรมีนัยสำคัญทางสถิติกำกับ ในตารางหรือภาพควรมีคำอธิบายกำกับ และต้องกล่าวอ้างถึงตารางหรือภาพในเนื้อความ

 1.5.4 อภิปรายผล (Discussions) หรือวิจารณ์ ให้เป็นอภิปรายการทดลองของตัวเองในบริบทของความรู้ที่มีในสาขาวิชานั้น ไม่นำเสนอผลการทดลองซ้ำอีก นำเสนอการวิเคราะห์ตั้งสมมุติฐาน มีการอ้างอิงครบถ้วนถูกต้องเหมาะสม

1.5.5 สรุป (Conclusion)

1.6 กิตติกรรมประกาศ (Acknowledgement) (ถ้ามี) ระบุแหล่งทุนหรือผู้มีส่วนสนับสนุนในการทำวิจัยให้ประสบผลสำเร็จ

1.7 เอกสารอ้างอิง (References) ตามแบบที่ทางวารสารกำหนด หมายเลขเอกสารอ้างอิงตามลำดับที่อ้างในบทความ (Citation) ใช้ตัวเลขอารบิคตัวยก (superscript) ไม่ใส่วงเล็บในเนื้อหาของบทความ

 1.8 ภาคผนวก (ถ้ามี) ตาราง (Table) และ ภาพ (Figure) ให้จัดเตรียมแยกต่างหากจากเนื้อหา

2. การเตรียมต้นฉบับบทความ

บทความที่นำเสนอต้องพิมพ์ลงบนกระดาษขนาด A4  พิมพ์หน้าเดียว โดยมีรายละเอียดการพิมพ์ ดังนี้

1. ตัวอักษรที่ใช้ พิมพ์ด้วย Microsoft Word for Windows ภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษใช้ตัวอักษรแบบ “TH SarabunPSK” โดย

  1.1 ชื่อเรื่อง อยู่กึ่งกลางหน้าและตัวอักษรใช้ตัวเข้ม โดยใช้ตัวอักษรขนาด 18

   1.2 ชื่อผู้เขียน อยู่กึ่งกลางหน้าและตัวอักษรใช้ตัวปกติ โดยใช้ตัวอักษรขนาด 14 และสถาบันที่ผู้เขียนสังกัดขณะทำวิจัย ไม่ต้องใส่ยศ คำนำหน้า ตำแหน่ง หรือปริญญา สามารถใส่เครื่อง * เพื่อบ่งถึงผู้เขียนหลักที่รับผิดชอบโต้ตอบบทความ

ตัวอย่าง  สุนิสา ชายเกลี้ยง1 *

1ภาควิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

 1.3 บทคัดย่อ ตัวอักษรใช้ตัวเอนไม่เข้ม โดยใช้ตัวอักษรขนาด 16

 1.4 เนื้อเรื่อง กิตติกรรมประกาศ และภาคผนวก ตัวอักษรใช้ตัวปกติ ส่วนของชื่อหัวข้อและหัวข้อย่อย ใช้ตัวเข้ม โดยใช้ตัวอักษรขนาด 16

 1.5 เอกสารอ้างอิง ตัวอักษรใช้ตัวปกติ ตามแบบที่ทางวารสารกำหนด โดยใช้ตัวอักษรขนาด 14

2. การตั้งค่าหน้ากระดาษ กำหนดขอบบน ขอบล่าง ด้านซ้าย และด้านขวา 2.5 เซ็นติเมตร ส่วนการพิมพ์ย่อหน้าให้ห่างจากเส้นกั้นขอบกระดาษด้านซ้าย 1.5 เซ็นติเมตร

3. การกำหนดเลขหัวข้อ  หัวข้อใหญ่ให้ชิดซ้ายติดเส้นกั้นขอบกระดาษ หัวข้อย่อยใช้หัวข้อหมายเลข เลขข้อระบบทศนิยม เลขตามด้วยวงเล็บ ตัวอักษร และเครื่องหมาย “ - ” กำกับหัวข้อ ตามระดับหัวข้อ ดังนี้

1.  …

    1.1 …

          1.1.1 …

                 1) …

                     ก. ... (กรณีภาษาไทย) หรือ a. … (กรณีภาษาอังกฤษ)

4. ตารางและภาพประกอบ (Tables and Illustrations) พิมพ์แยกหน้าและเรียงลำดับไว้ท้ายเรื่อง หลังเอกสารอ้างอิง โดยระบุชื่อตารางไว้เหนือตารางแต่ละตาราง และระบุชื่อภาพแต่ละภาพไว้ใต้ภาพนั้นๆ เว้นบรรทัดเหนือชื่อตาราง และเหนือรูปภาพ 1 บรรทัด และเว้นใต้ตารางและใต้ชื่อภาพ 1 บรรทัด และจัดเรียงตามลำดับหรือหมายเลขที่อ้างถึงในบทความ คำบรรยายประกอบตารางหรือภาพประกอบควรสั้นและชัดเจน ภาพถ่ายให้ใช้ภาพขาวดำที่มีความคมชัด ขนาดโปสการ์ด ส่วนภาพเขียนลายเส้นต้องชัดเจน มีขนาดที่เหมาะสม และเขียนด้วยหมึกดำ กรณีคัดลอกตารางหรือภาพมาจากที่อื่น ให้ระบุแหล่งที่มาใต้ตารางและภาพประกอบนั้นๆ ด้วย

 

3. การอ้างอิงและเอกสารอ้างอิง

การอ้างอิงเอกสารใช้ตัวเลข พิมพ์ในวงเล็บ เรียงลำดับตามการอ้างในเรื่อง ผู้นิพนธ์ต้องรับผิดชอบความถูกต้องของเอกสารอ้างอิงทุกเรื่องจากตัวจริงหรือสำเนาตัวจริง เอกสารอ้างอิงเขียนระบบแวนคูเวอร์ (Vancouver Style) หากเป็นเรื่องที่มีผู้นิพนธ์มากกว่า 6 คนขึ้นไป ให้ใส่เฉพาะ 6 ชื่อแรก และตามด้วย “และคณะ” ใช้ชื่อย่อของวารสารตามที่กำหนดใน List of Journals Indexed in Index Medicus. ใส่เลขหน้าแรก และหน้าสุดท้ายของเอกสาร โดยไม่ต้องเขียนเลขหน้าที่ซ้ำกัน เช่น 125-9, 181-95.

ตัวอย่างการอ้างอิงเอกสารใช้ระบบแวนคูเวอร์ (Examples of Reference in Vancouver Style)

Journal article

 1. Cromwell L, Lindemann MD, Randolph JH, et al. Soybean meal from roundup ready or conventional soybeans in diets for growing-finishing swine.J Anim Sci 2002; 80: 708–15.
 2. Brake DG, Evenson DP.A generational study of glyphosate-tolerant soybeans on mouse fetal, postnatal, pubertal and adult testicular development. Food Chem Toxicol 2004;42: 29–36.

Book

 1. Olson KR. Poisoning & drug overdose.5th ed. New York: McGraw-Hill, 2006: 52-8. Joint FAO/IAEA/WHO.  High-dose irradiation: wholesomeness of food irradiated with doses above 10 kGy. WHO Technical Report Series 890.  Geneva: WHO, 1999.

Chapter in the book

 1. Bradley C. Measuring quality of life in diabetes. In: Marshall SM, Home PD, Rizza RA, eds. The Diabetes Annual 10. Amsterdam: Elsevier Science, 1996: 207-24.
Conference proceedings
 1. Harley NH. Comparing radon daughter dosimetric and risk models. In: Gammage RB, Kaye SV, eds. Indoor air and human health. Proceedings of the 7th Life Sciences Symposium; 1984 Oct 29-31; Knoxville (TN). Chelsea (MI): Lewis; 1985, 69-78.

Website

 1. Morse SS. Factors in the emergence of infectious diseases. Emerg Infect Dis 1995;1: 7-15. Available at http://www.cdc.gov/ncidod/ EID/eid.htm, accessed Jun 5, 1996.
 2. FAO/WHO. Evaluation of allergenicity of genetically modified foods. Report of a joint FAO/WHO expert consultation on allergenicity, 2001. Available at http://www. who.int/ foodsafety/publications/biotech/en/ec_jan2001.pdf, accessed Aug 10, 2005

 

การส่งต้นฉบับ

จัดทำไฟล์ข้อมูลลง CD ส่งที่สำนักงาน สมาคมอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการทำงาน 420/1 อาคาร 2 ชั้น 7 คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ถ.ราชวิถี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 (email: ohswa.111@gmail.com) หรือส่งที่บรรณาธิการ รองศาสตราจารย์ ดร.นันทพร ภัทรพุทธ (email: nantapor@buu.ac.th)

 

Preparing a manuscript in english:

 1. The manuscript could be written in English or Thai. The maximum length of the article is 14 pages including tables, figures, and references. Abstracts must be structured in 1 paragraph and limited to 250 words.
 2. The manuscript should be typed with 1-inch margins at all sides, on one side of A-4 paper.
 3. : TH SarabunPSK font 16, 1.5 line spacing
 4. Tables and Figures: Table and figure should be typed on separate pages after references
 5. References: Number references in superscript in the order cited in the text. References must be verified by the author(s) against the original documents. For articles printed in a language other than English, indicate the language in parentheses after the article title.  Reference must be in Vancouver style. For more than 6 authors, list the first 6 and add “et al”.  The title of journal should be abbreviated according to the List of Journals Indexed in Index Medicus. Telescope page numbers, e.g. 125-9, 181-95
< กลับสู่บทความวิจัย