ขอเชิญเข้าร่วมงานการประชุมวิชาการ ส.อ.ป. ครั้งที่ 27 ประจำปี 2562 ครั้งที่ 1

18/04/19

สมาคมอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการทำงาน (ส.อ.ป.)

ขอเชิญเข้าร่วมงานประชุมวิชาการของส.อ.ป. ครั้งที่ 27 ประจำปี 2562 ครั้งที่ 1

 

          เนื่องด้วย สมาคมอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการทำงาน (ส.อ.ป.) ซึ่งเป็นสมาคมวิชาชีพที่มีวัตถุประสงค์ในการพัฒนาวิชาการและสนับสนุนการดำเนินงานในวิชาชีพอาชีวอนามัยความปลอดภัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ได้มีแผนการจัดงานประชุมวิชาการ ส.อ.ป. ปีที่ 27 ประจำปี 2562 ครั้งที่ 1 เรื่อง “Occupational Health & Industrial Hygiene Management System & Practice” ระหว่างวันที่ 23-24 พฤษภาคม 2562 ณ โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค กรุงเทพฯ โดยภายในงานจะมีการจัดแสดงสินค้า เครื่องมือทางด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย รวมถึงมีกิจกรรมนำเสนอผลงานวิจัยจากสถาบันการศึกษาในเครือข่ายด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย โดยผลงานฉบับเต็ม (Full paper) ที่ผ่านการพิจารณาของผู้ทรงคุณวุฒิจะได้รับการตีพิมพ์ในวารสารความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมฉบับอิเล็กทรอนิกส์ (E-Journal) ที่ใช้เป็นหลักฐานสำหรับการสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทได้

 

วัตถุประสงค์

          เพื่อเผยแพร่ แลกเปลี่ยนความรู้ หลักการ และประสบการณ์เกี่ยวกับระบบการจัดการอาชีวอนามัย ความปลอดภัยและสุขศาสตร์อุตสาหกรรม รวมถึงส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาและการนำระบบการจัดการอาชีวอนามัย ความปลอดภัยและสุขศาสตร์อุตสาหกรรมไปใช้ในการป้องกันและลดความเสี่ยงจากการทำงานอย่างยั่งยืน

 

ค่าลงทะเบียน

 

ประเภทผู้เข้าประชุม

ค่าลงทะเบียน

บุคลากรในหน่วยงานราชการ และรัฐวิสาหกิจ

2,500  บาท

บุคลากรจากหน่วยงานเอกชน

3,000  บาท

สมาชิก ส.อ.ป.

  2,200    บาท

** ยกเว้นค่าลงทะเบียนสำหรับผู้นำเสนอผลงาน

หมายเหตุ: นักศึกษาและข้าราชการให้ส่งหลักฐานสำเนาบัตรนักศึกษาหรือบัตรข้าราชการ จำนวน 1 ฉบับ พร้อมใบตอบรับเข้าร่วมงาน

 

ดาวน์โหลดแบบตอบรับ >> https://drive.google.com/file/d/1Nax2r1D08UBSDtTVeHoel9AqG3UNyqxE/view?usp=sharing

ดาวน์โหลด ร่างกำหนดการ >> https://drive.google.com/file/d/1vGn6mHYa7tOvwzoliIkl5uJe1NWAUlec/view?usp=sharing

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมและสำรงอที่นั่งได้ที่คุณสุรีรัตน์ โทร 087-714-5030 หรือ

 E-mail : ohswa.111@gmail.com

 E-mail : ohswa.aom@gmail.com

 

< กลับสู่หน้าข่าวและกิจกรรม