ประกาศผลการพิจารณาบทความ เพื่อนำเสนอในงานประชุมวิชาการ ส.อ.ป. ปีที่ 27 ประจำปี 2562 ครั้งที่ 1

09/05/19

OHSWA001

ความสัมพันธ์ระหว่างความเชื่อด้านสุขภาพกับพฤติกรรมการป้องกันอุบัติเหตุจากการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลเมืองวารินชำราบ

สุนทรี  ศรีเที่ยง

poster presentation

OHSWA003

การประเมินผลกระทบกรณีเกิดเหตุระเบิดของภาชนะบรรจุก๊าซ CNGสำหรับรถยนต์ในสถานีบริการก๊าซ CNG ในเขตอำเภอเมืองนครปฐม

วิทวัส  ชาวสวนงาม

oral presentation

OHSWA005

ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมความปลอดภัยในการทำงานของพนักงานก่อสร้าง : กรณีศึกษาบริษัทก่อสร้างแห่งหนึ่ง ในเขตคันนายาว  จังหวัดกรุงเทพมหานคร

ศิริรัตน์ พรมน้อย

oral presentation

OHSWA009

การประเมินความเสี่ยงต่อการรับสัมผัสสาร BTEXในพนักงานร้านอาหาร

พีรพงษ์  ฮาดทักษ์วงค์

oral presentation

OHSWA011

การประเมินความเสี่ยงด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการทำงานของอาชีพช่างเสริมสวย กรณีศึกษาบริเวณโดยรอบมหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก

สาธิตา แสวงลาภ

oral presentation

OHSWA013

ระดับความเสี่ยงทางการยศาสตร์และภาระงานของกล้ามเนื้อในพนักงานโรงงานอุตสาหกรรม

ปริญญาภรณ์  แก้วยศ

oral presentation

OHSWA015

การประเมินความเสี่ยงทางการยศาสตร์และปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับอาการผิดปกติทางระบบกล้ามเนื้อและกระดูกโครงร่างจากการทำงานของพนักงานสายสนับสนุนที่ใช้คอมพิวเตอร์ในการทำงานสังกัดมหาวิทยาลัยนเรศวร

แก้วตา ไกรศรีทุม

oral presentation

OHSWA020

การประเมินการสัมผัสสารโทลูอีนของพนักงานสถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิง

อุมากร ธงสันเทียะ

oral presentation

OHSWA022

ปัจจัยที่สัมพันธ์กับอาการเกี่ยวกับการสัมผัสความเย็นในกลุ่มคนงานคลังสินค้าห้องเย็น

โชติรส โชติพันธ์

oral presentation

OHSWA004

การเปรียบเทียบประสิทธิภาพของวัสดุดูดซับในการลดความสั่นสะเทือนของพนักงานที่ใช้เครื่องบล็อกลมในอู่ซ่อมรถยนต์ อำเภอเมืองพะเยาจังหวัดพะเยา

ณัฐพงค์ ม้าเทศ

 

poster presentation

OHSWA007

ภาวะสุขภาพและปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับภาวะสุขภาพของเกษตรกรชาวไร่อ้อยอำเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น

จิราภรณ์ เทียมทัน

poster presentation

OHSWA010

การศึกษาการจัดการด้านการยศาสตร์ในการป้องกันอาการผิดปกติของระบบกระดูกและกล้ามเนื้อ

คุณณฤดี  พูลเกษม

poster presentation

OHSWA017

การประเมินความเสี่ยงด้านสุขภาพเนื่องจากการได้รับสัมผัสฝุ่นในกระบวนการตรวจสอบและคัดแยกชิ้นงานสุขภัณฑ์

ไตรรัตน์  สังขมานและ วิไล  เจียมไชยศรี

poster presentation

OHSWA012

การประเมินความเสี่ยงต่อการสัมผัสสารเคมีในสภาพแวดล้อมการทำงานของพนักงานอุตสาหกรรมผลิตเยื่อและกระดาษ

วัชราภรณ์ ทัศนัตร

poster presentation

OHSWA014

ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่ออาการผิดปกติของระบบกล้ามเนื้อและกระดูกโครงร่างของนิสิตที่ใช้งานคอมพิวเตอร์ สังกัดมหาวิทยาลัยนเรศวร

นภัสรา ไชยะ, ทัศน์พงษ์ ตันติปัญจพร

poster presentation

OHSWA018

การประเมินความปลอดภัยด้านอัคคีภัยของอาคารขนาดใหญ่พิเศษแห่งหนึ่ง : กรณีศึกษา มหาวิทยาลัยแห่งหนึ่ง ในจังหวัดพิษณุโลก

กาญจนา ด้วงมูล ทัศน์พงษ์ ตันติปัญจพร

poster presentation

OHSWA019

Assessment of benzene exposure and adverse health effect among gasoline station workers

พฤกษา โชตนะ

poster presentation

OHSWA021

ความชุกการเกิดโรคจากความร้อนเนื่องจากการทำงานของเกษตรกรเพาะปลูก

ปฐมฤกษ์  มีสมบัติ

poster presentation

OHSWA023

การรับภาวะสุขภาพของแรงงานประมงต่างด้าวในภาคใต้

ศารีนา  สุขสมบูรณ์

poster presentation

หมายเหตุ: หนังสือตอบรับและรายละเอียดการนำเสนอ จะนำส่งให้ทางอีเมล์ภายในวันที่ 10 พฤษภาคม 2562 ค่ะ 

< กลับสู่หน้าข่าวและกิจกรรม