ขอเชิญเข้าร่วมอบรมหลักสูตร Health Risk Assessment (HRA)

01/07/19

สมาคมอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการทำงาน

ขอเชิญเข้าร่วมการอบรม หลักสูตร Health Risk Assessment (HRA)

ระหว่างวันที่ 24-25 กรกฎาคม 2562

ณ ห้องประชุม 2702 อาคาร 2 ชั้น 7 ภาควิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

 

 

****************************************************************************************

**รายได้ทั้งหมดจากการฝึกอบรมในครั้งนี้ หลังหักค่าใช้จ่าย ใช้เพื่อสนับสนุนการจัดงานครบรอบ  50 ปี

ภาควิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

< กลับสู่หน้าข่าวและกิจกรรม