วัตถุประสงค์การจัดงาน

งานประชุมวิชาการ ส.อ.ป. ปีที่ 29 ประจำปี 2564 ( OHSWA Conference 2021 )  - “Fire and Explosion: the Know-How ”-  ระหว่างวันที่ 25-26 พฤศจิกายน 2564  ผ่านทางออนไลน์ 

 วัตถุประสงค์ของการจัดงาน วัตถุประสงค์ทั่วไปของการจัดประชุมวิชาการก็คือการเป็นเวทีให้นัก HSE ได้พัฒนาตนเองด้านความรู้อย่างต่อเนื่อง และมีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงานเพื่อยกระดับการทำงานให้เป็นมืออาชีพและสากลมากยิ่งขึ้น

 

สำหรับวัตถุประสงค์เฉพาะของการจัดประชุมประจำปี ปีที่ 29 นี้ มีดังนี้

1. เพื่อเสนอเรื่อง Dust Hazard Analysis (DHA) ตามมาตรฐาน NFPA 652 และอภิปรายทิศทางของเรื่อง DHA ในประเทศไทย

2. เพื่อนำเสนอกรณีศึกษาด้านอัคคีภัยที่ได้จากประสบการณ์จริง แล้วนำไปสู่การปฏิบัติเพื่อการป้องกันและควบคุมที่เหมาะสม

3. เพื่อเสริมฐานความรู้ด้าน Fire Safety Design

4. เพื่อทราบนโยบาย ทิศทาง และกฎหมายใหม่ด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยของกรมโรงงานอุตสาหกรรม

5. เพื่อความเข้าในการดำเนินงานตามกฎหมายใหม่ของกรมโรงงานอุตสาหกรรม

Visitors: 252,963