OHSWA PCD Initiative

โดย สมาคมอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการทำงาน

 

OHSWA PCD Initiative เพื่อตอบสนองต่อความต้องการ

          ก่อนอื่นต้องขอขอบคุณสมาชิก ส.อ.ป. และชาว HSE ที่ได้ให้ความเห็นผ่าน Google form แนะนำว่า ส.อ.ป. ควรจัดกิจกรรมอะไรบ้างในช่วงนี้ถึงพฤษภาคม 2564 (ซึ่งครบวาระของกรรมการบริหาร ส.อ.ป. ชุดปัจจุบัน)

          สิ่งที่แนะนำมา มีดังนี้
                    
- การจัดทำแผน BCM ในสถานการณ์ต่างๆ เช่น โควิด, ชุมนุมทางการเมือง เป็นต้น
                    
- Chemical process safety elements of PHA
                    
- Occupational health & safety which related to UN SDGs
                    
- Root causes analysis
                   
- New OH&S management trend
                    
- การวางระบบ สำหรับผู้จัดการแผนก HSE มือใหม่
                    - 
ทบทวนวิชาระบาดวิทยาที่สอนใน มหาวิทยาลัยเน้นนำไปใช้ได้จริง
                    
Rack safety
                    
- เทคนิคการประเมิน HAZOP
                   
- ความปลอดภัยในการทำงานคลังสินค้า rack loading การจัดวางสินค้า น้ำหนัก และ ergonomic
                    
- หัวข้อเกี่ยวกับppe เลือกอย่างไรให้เหมาะสมกับงานภายใต้เงื่อนไขทางด้านเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
                    
- เทคนิคการอบรมทางด้านความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อม รวมทั้งสุขภาพ
                    
- โปรแกรมหรือเทคโนโลยีที่จะช่วยกระตุ้นสนับสนุนงานด้านความปลอดภัยและสุขภาพ
                    
- จป.เทคนิคขั้นสูง

          จะเห็นว่าน่าสนใจทั้งนั้น บางหัวข้ออาจเหมาะกับการจัดอบรมแบบ F2F บางเรื่องก็ไม่อยู่ในนโยบายที่จะทำ คือการจัดอบรมเพื่อเป็นจป.เทคนิค เทคนิคขั้นสูง เป็นต้น

          ดังนั้น สอป.จึงจะจัดอบรมทางไกลในชื่อโครงการ OHSWA Professional Continuing Development Initiative ขึ้นมา เพื่อบริการวิชาการแก่สังคม HSE โดยพยายามให้ได้ตามที่มีการเสนอแนะมาให้มากที่สุด

          โครงการนี้จะเริ่มในเดือนกพ.ไปจนถึงกลางพค.64 โปรดติดตามรายละเอียดเร็วๆนี้

#OHSWA_PCD_Initiative

Visitors: 135,644