ขอแสดงความยินดี กับ รองศาสตราจารย์ ดร.วันทนี พันธุ์ประสิทธิ์

เผยแพร่เมื่อ 27/9/2566
โดย สมาคมอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการทำงาน

 

ขอแสดงความยินดี
รองศาสตราจารย์ ดร.วันทนี พันธุ์ประสิทธิ์
อดีตนายกสมาคมอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการทำงาน (ส.อ.ป.) และ ปัจจุบันเป็นที่ปรึกษา ส.อ.ป.

ในโอกาสที่สภามหาวิทยาลัยมหิดล ครั้งที่ 596/2566
วันที่ 20 กันยายน 2566 มีมติเห็นชอบการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง

ศาสตราจารย์
สาขาวิชาอาชีวอนามัย และความปลอดภัย

* ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยอยู่ระหว่างการพิจารณานำความกราบบังคมทูล เพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งต่อไป

Visitors: 391,487