ติดต่อสมาคม ส.อ.ป.

ข้อมูลติดต่อ

 420/1 อาคาร 2 ชั้น 6 ภาควิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ถนนราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

 โทร. (02) 644 4067-8, 087-714 5030

 ohswa.111@gmail.com

 

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี : 099-3-00013344-7


Contact Form

Visitors: 391,480