นิตยสาร

นิตยสารสมาคมอาชีวอนามัยและปลอดภัย

(OHSWA Magazine) ISSN XXXX-XXXX (Online)

          จัดทำขึ้นเพื่อเป็นสื่อกลางถ่ายทอดความรู้และบริการวิชาการ หรือเผยแพร่ผลงาน งานวิจัย นวัตกรรม เทคโนโลยี และข่าวสารต่างๆ รวมทั้งแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

Issues per year: 3 Issues (4 monthly) 

Visitors: 302,780