นิตยสาร

นิตยสารสมาคมอาชีวอนามัยและปลอดภัย

(OHSWA Magazine) ISSN 2985-0452 (Online)

          จัดทำขึ้นเพื่อเป็นสื่อกลางถ่ายทอดความรู้และบริการวิชาการ หรือเผยแพร่ผลงาน งานวิจัย นวัตกรรม เทคโนโลยี และข่าวสารต่างๆ รวมทั้งแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

Issues per year: 3 Issues (4 monthly) Visitors: 364,684