นิตยสาร

OHSWA Magazine

           นิตยสารสมาคมอาชีวอนามัยและปลอดภัย (OHSWA Magazine) จัดทำขึ้นเพื่อเป็นสื่อกลางถ่ายทอดความรู้และบริการวิชาการ หรือเผยแพร่ผลงาน งานวิจัย นวัตกรรม เทคโนโลยี และข่าวสารต่างๆ รวมทั้งแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน Visitors: 273,299