เผยแพร่เมื่อ: 30/5/2565 ....
สมาคมอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการทำงาน (ส.อ.ป.)...,

งานประชุมวิชาการ OHSWA Conference 2022

งานประชุมวิชาการ ส.อ.ป. ปีที่ 30 ประจำปี 2565 ( OHSWA Conference 2022 )  - “OH&S Challenges in the world of future technologies and sustainability”-  ระหว่างวันที่ 25 – 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 (Hybrid conference)  

 งานประชุม/สัมมนาวิชาการ ที่ผ่านมา

Visitors: 391,460