HSE Morning Talk

โดย สมาคมอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการทำงาน

HSE Morning Talk Resources Initiative 

เริ่ม 1 กรกฎาคมนี้แน่นอน

คนเป็นอาจารย์ ยังไง ๆ ก็ต้องคิดถึงลูกศิษย์เสมอ ไม่ว่าจะเป็นศิษย์จากสถาบันใดก็ตาม และด้วยพันธกิจของสอป. ที่ต้องส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง จึงทำให้เกิดโครงการความร่วมมือระหว่างสอป. กับมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ที่เปิดสอนและผลิตบัณฑิตอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

HSE Morning Talk Resources Initiative เป็นโครงการที่จะนำผลงานของศิษย์เก่าและคณาจารย์ของมหาวิทยาลัยที่เข้าร่วมโครงการ นำมาเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์สอป. เพื่อให้เป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับจป. วิชาชีพ และคนในวงการ HSE ในการนำกิจกรรม Safety Talk หรือ Toolbox Talk ไปใช้งาน

แต่ละมหาวิทยาลัยจะนำผลงานด้านนี้มานำเสนอ ซึ่งจะมีให้ได้อ่านและศึกษากันทุกวัน เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคมนี้เป็นต้นไปจนถึงเดือนธันวาคม 2564
ในระยะที่ 1 ของโครงการนี้ มี 9 มหาวิทยาลัย และ 1 สมาคมศิษย์เก่าเข้าร่วมโครงการ ประกอบด้วย

ภาคกลาง
1. คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และสมาคมศิษย์เก่าอาชีวอนามัยและ
ความปลอดภัย
2. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
3. คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
4. คณะสาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
5. คณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์

ภาคตะวันออก
6. คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
7. คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
8. สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนาร

ภาคใต้
9. สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

และตั้งแต่พรุ่งนี้เป็นต้นไป จะได้แนะนำแต่ละคณะที่เข้าร่วมโครงการให้ได้รู้จักกันต่อไป

สอป. ขอขอบคุณเป็นอย่างสูงที่แต่ละคณะได้ให้ความร่วมมือเข้าร่วมโครงการในครั้งนี้ และหวังเป็นอย่างยิ่งที่าจะได้ร่วมมือทางวิชาการอื่น ๆ ต่อไปในอนาคต

 

แนะนำมหาวิทยาลัยต่างๆ >> คลิ๊ก !!


#OHSWA_Safety_Talk

Visitors: 374,679