Meet the Academic


 • เผยแพร่เมื่อ: 30/7/2563....,เขียนโดย รองศาสตราจารย์ ดร. อนามัย ธีรวิโรจน์ เทศกะทึกภาควิชาสุขศาสตร์อุตสาหกรรมและความปลอดภัย คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา การเกิดพิษจากสารเคม...

 • Screenshot_2020-07-24 1 การพัฒนาอย่างยั่งยืนในประเทศไทย pdf.png
  เผยแพร่เมื่อ: 26/07/2563 ....เขียนโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กุลธิดา บรรจงศิริรองประธานกรรมการประจำสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ตอ...

 • image0.jpeg
  เผยแพร่เมื่อ: 20/07/2563....,เขียนโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อารุญ เกตุสาครรองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ Introduction to Indoor Air Quality: IAQ ปั...

 • 107541228_3028117507279668_6742425476307015266_n.jpg
  เผยแพร่เมื่อ: 11/07/2563 .... สมาคมอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการทำงาน (ส.อ.ป.)..., Meet the Academic: OccMed for JorPor Series “ถ้าต้องการทราบว่าต้องเตรียมตัวลูกจ้างก่อนเข้ารับการ...

 • images.jpg
  เผยแพร่เมื่อ: 12/07/2563....,เขียนโดย อาจารย์แพทย์หญิงภัทราวลัย สิรินาราภาควิชาเวชศาสตร์ป้องกันและสังคม คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยMeet the Academic:OccMed Meet JorPor Seri...

 • Screenshot_2020-07-08 Meet the Academic Nano Safety for JorPor Series2 pdf(1).png
  เผยแพร่เมื่อ: 09/07/2563....,เขียนโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ เกียรติศักดิ์ บัตรสูงเนินสาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี Meet the Aca...

 • original-1588480838973.png
  เผยแพร่เมื่อ: 30/6/2563....,เขียนโดย รองศาสตราจารย์ ดร. อนามัย ธีรวิโรจน์ เทศกะทึก ภาควิชาสุขศาสตร์อุตสาหกรรมและความปลอดภัย คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา,Meet the Academic: T...

 • images2.jpg
  เผยแพร่เมื่อ: 08/07/2563....,เขียนโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์นิภาพร คำหลอมหลักสูตรอาชีวอนามัยและความปลอดภัย คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี,Meet the Academic:Ergonomics Make It Sim...

 • DC29341CC1CE3E109577840E6B432581_1000.jpg
  เผยแพร่เมื่อ: 12/06/2563....,เขียนโดย อาจารย์แพทย์หญิงภัทราวลัย สิรินาราภาควิชาเวชศาสตร์ป้องกันและสังคม คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย Meet the Academic:OccMed Meet JorPor Ser...

 • The-science-of-ergonomics.png
  เผยแพร่เมื่อ: 08/06/2563....,เขียนโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์นิภาพร คำหลอมหลักสูตรอาชีวอนามัยและความปลอดภัย คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี,Meet the Academic: Ergonomics Make It S...

 • Nano03.jpg
  เผยแพร่เมื่อ: 06/06/2563....,เขียนโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ เกียรติศักดิ์ บัตรสูงเนินสาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี Meet the Aca...

 • work from home.jpg
  เผยแพร่เมื่อ: 27/04/2563...., เขียนโดย รศ. ดร.สุดาว เลิศวิสุทธิไพบูลย์, สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช..., การทำงานที่บ้าน (work from home) หรือการท...

 • 336-1 - Copy (2).jpg
  เผยแพร่เมื่อ: 18/05/2563....,เขียนโดย รองศาสตราจารย์ ดร. อนามัย ธีรวิโรจน์ เทศกะทึก ภาควิชาสุขศาสตร์อุตสาหกรรมและความปลอดภัย คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา,Meet the Academic: ...

 • Pyrogen.jpg
  เผยแพร่เมื่อ: 18/05/2563....,เขียนโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อารุญ เกตุสาคร รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, Meet the Academic: กรณีศึกษาอาชีวอนามัยและค...

 • Ergonomics-05.jpg
  เผยแพร่เมื่อ:04/01/2563...., เขียนโดย รศ.ปวีณา มีประดิษฐ์, อาจารย์สาขาวิชาสุขศาสตร์อุตสาหกรรมและความปลอดภัย มหาวิทยาลัยบูรพา..., สุดแนวทางการแก้ปัญหาทางกายรศาสตร์โดยการปรับ...

 • Untitled-5.png
  เผยแพร่เมื่อ:03/01/2563...., เขียนโดย ผศ.ดร. ฐิติวร ชูสง, คณะแพทยศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์..., สาระสังเขป ลักษณะงานที่มีเวลางานไม่ปกติมีหลายรูปแบบ ได้แก่ การทำงานนานกว่าวันละ 8 ชั...

 • Ergonomics-01.png
  เผยแพร่เมื่อ:03/01/2563...., เขียนโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์พรนิภา บริบูรณ์สุขศรี, รองผู้อำนวยการสำนักวิจัย อาจารย์สาขาวิชาวิศวกรรมความปลอดภัยมหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์..., การยศาส...

 • TWA01.jpg
  เผยแพร่เมื่อ: 22/12/2562...., เขียนโดยรศ.สราวุธ สุธรรมาสา, สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช..., สาระสังเขป การประเมินการสัมผัสสารเคมี เป็นเรื่องของการป...

Visitors: 9,240