Member


  ค่าบำรุงสมาชิกสมาคมฯ

สมาชิกสามัญ
  • เสียค่าบำรุงตลอดชีพ 2,000 บาท
  • เสียค่าบำรุงเป็นรายปีๆ ละ 1,000 บาท
  สมาชิกวิสามัญ
  • เสียค่าบำรุงตลอดชีพ 2,000 บาท
  • เสียค่าบำรุงเป็นรายปี ๆ ละ 1,000 บาท 
  • นิสิตนักศึกษา 100 บาท
  สมาชิกสถาบัน (องค์กร/บริษัท)
  • เสียค่าบำรุงเป็นรายปีๆ ละ 3,000 บาท
ผู้ประสงค์จะสมัครเข้าเป็นสมาชิกของสมาคม ยกเว้นสมาชิกกิตติมศักดิ์  ให้ยื่นใบสมัครตามแบบวิธีการและเงื่อนไขที่สมาคมกำหนดไว้ต่อเลขาธิการ  โดยมีนายทะเบียนตรวจสอบคุณสมบัติ รับรองพิจารณาใบสมัครแล้ว  ให้เลขาธิการพิจารณารับสมัครเข้าเป็นสมาชิกและแจ้งให้ผู้สมัครทราบผลการพิจารณาว่า จะรับ หรือไม่รับ เข้าเป็นสมาชิกของสมาคม ภายใน  30  วัน 

ดาวน์โหลดใบสมัครสมาชิก/ต่ออายุสมาชิก

Visitors: 386,098