ประวัติการก่อตั้งสมาคมฯ


 

 

     ปี พ.ศ. 2531 เป็นปีที่ก่อตั้งสมาคมอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการทำงานอย่างเป็นทางการ แต่หลายปีก่อนหน้านั้น นักอาชีวอนามัยและความปลอดภัยกลุ่มหนึ่งจากรั้วมหาวิทยาลัย หน่วยงานรัฐ รัฐวิสาหกิจ และโรงงาน รวมตัวกันตั้งเป็น ชมรมอาชีวอนามัยและความปลอดภัย เพื่อเป็นศูนย์กลางพบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันในงานอาชีวอนามัยและความปลอดภัยของประเทศไทย ทำงานกันได้สักระยะหนึ่ง ก็มองเห็นตรงกันว่าควรยกระดับการเป็นองค์กรที่เป็นนิติบุคคล จึงได้มีการยกร่างระเบียบข้อบังคับและยื่นเอกสารต่อทางการ ขอตั้งเป็นสมาคมอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการทำงาน (Occupational Health and Safety at Work) ชื่อย่อภาษาไทยว่า “ส.อ.ป.” (ซึ่งในทางปฏิบัตินิยมย่อเป็น~ สอป.) และชื่อย่อภาษาอังกฤษว่า “OHSWA” และได้รับการอนุมัติเป็นทางการเมื่อวันที่ 13 เดือนกันยายน พ.ศ. 2531

     เจตนารมณ์ของการจัดตั้งเป็นสมาคม มีความชัดเจนว่าเพื่อการส่งเสริมและพัฒนานักอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ให้มีการพัฒนาตนเองในเรื่องความรู้ความสามารถอย่างต่อเนื่อง มีจริยธรรมในการทำงาน ส่งเสริมและสนับสนุนทางวิชาการในเรื่องอาชีวอนามัย ความปลอดภัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ตลอดจนเรื่องความปลอดภัยสาธารณะที่มีเหตุมาจากการทำงาน และเป็นองค์กรวิชาชีพที่ชี้นำการดำเนินงานด้านนี้ของประเทศไทย

     ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมานับจากการก่อตั้งเป็นสมาคม คณะกรรมการบริหารสมาคมรุ่นต่าง ๆ ได้จัดกิจกรรมวิชาการที่หลากหลายเพื่อให้บรรลุถึงเจตนารมณ์ข้างต้น อาทิ การจัดประชุมวิชาการอาชีวอนามัยและความปลอดภัยประจำปี การจัดอบรมหลักสูตรต่าง ๆ การจัดทำวารสารวิชาการและนิตยสารเพื่อการเรียนรู้ของคนในวงการ การจัดทำมาตรฐานอุตสาหกรรม และการศึกษาวิจัยด้วยงบประมาณสนับสนุนจากทางการและเอกชนตามแต่กรณี และการพัฒนาเว็บไซต์ และสื่อสาธารณะ เช่น Page Facebook และ YouTube ให้เป็นแหล่งเรียนรู้อย่างต่อเนื่องของเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับต่าง ๆ และผู้เกี่ยวข้องในงานด้านนี้

     เหตุการณ์สำคัญเกี่ยวด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 
          
ปี 2512  เปิดสอนหลักสูตร อาชีวอนามัย  ในระดับปริญญาตรี ครั้งแรกในประเทศไทย
          
ปี 2528  กฎหมาย กำหนดให้มี จป. ครั้งแรก
          
ปี 2531  ก่อตั้ง “สมาคมอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการทำงาน (ส.อ.ป.)”
          
ปี 2551  พระราชบัญญัติ ส่งเสริมวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พ.ศ. 2551
          
ปี 2554  พระราชบัญญัติ ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทํางาน พ.ศ. 2554
          
ปี 2565  พระราชกฤษฎีกากำหนดสาขาวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีควบคุม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2565 โดยในมาตรา 3 กำหนดให้มี "สาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย"
          
ปี 2566  ข้อบังคับสภาวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ว่าด้วยการประกอบวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีควบคุม สาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย พ.ศ. 2566

      

       

Visitors: 374,657