คณะอนุกรรมการผู้เชี่ยวชาญของสมาคม

 กองบรรณาธิการวารสารความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม

          บรรณาธิการ
            รองศาสตราจารย์ ดร.สุนิสา ชายเกลี้ยง 

          กองบรรณาธิการ
            ศาสตราจารย์ ดร.พรพิมล กองทิพย์ 
            ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.พิมพ์พรรณ ศิลปสุวรรณ 
            ศาสตราจารย์ ดร.นพ.พรชัย สิทธิศรัณย์กุล
            ศาสตราจารย์ ดร.อนามัย เทศกะทึก 
            รองศาสตราจารย์ ดร.เฉลิมชัย ชัยกิตติภรณ์ 
            รองศาสตราจารย์ ดร.วันทนี พันธุ์ประสิทธิ์ 
            รองศาสตราจารย์ ดร.สสิธร เทพตระการพร
            รองศาสตราจารย์ ดร.พนิดา นวสัมฤทธิ์ 
            รองศาสตราจารย์ ดร.นันทพร ภัทรพุทธ
            รองศาสตราจารย์ ดร.โสมศิริ เดชารัตน์ 
            ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลักษณีย์ บุญขาว
            Prof.Emeritus Dr.Herman N. Autrup 
            Prof.Dr.Victor Hoe Chee Wai 
            Assoc.Prof.Dr.Felicity Lamm
            Dr.Sari Andajani 

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

  กองบรรณาธิการนิตยสาร ส.อ.ป. (OHSWA MAGAZINE)

            ที่ปรึกษา
            รองศาสตราจารย์ วิชัย พฤกษ์ธาราธิกูล

            บรรณาธิการ
            รองศาสตราจารย์ ดร.สุนิสา ชายเกลี้ยง

            กองบรรณาธิการ
            รองศาสตราจารย์ ดร.ปวีณา มีประดิษฐ์
            ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เด่นศักดิ์ ยกยอน
            ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธิติมา ณ สงขลา
            ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรกมล บุณยโยธิน
            ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิภาดา ศรีเจริญ
            ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภาภรณ์ ยิ้มเที่ยง
            ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรนิภา บริบูรณ์สุขศรี
            ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกียรติศักดิ์ บัตรสูงเนิน
            อาจารย์ ดร.ณัฐกรณ์ ชูช่วย
            อาจารย์ ดร.ธวัธชัย ดาเชิงเขา
            อาจารย์ ดร.ปาจรีย์ กุณฑลบุตร
            อาจารย์ ดร.วรวรรณ ภูชาดา
            นายกฤษฎา ชัยกุล
            นายธวัชชัย ชินวิเศษวงศ์
            นายยุทธภูมิศักดิ์ บุญธิมา
            นายวีริศ จิรไชยภาส
            นายประกาศ บุตตะมาศ
            นางสาวทิพวรรณ อังศิริ
            นางสาวนันท์นภัส สาระโภค
            นางสาวมาริสา พูลพลบ
            นายพัฒนเกียรติ ชัยสมสุขฤดี
            นายพงษ์บัญชา ศรีธนาอุทัยกร
            นายสงคราม ตันติถาวรวัฒน์
            นางสาวชลธิชา ขำคม

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////


Visitors: 386,091