รศ.ดร.สุนิสา ชายเกลี้ยง คว้ารางวัล MEDICHEM AWARD จาก ICOH OCCUPATIONAL HEALTH IN CHEMICAL INDUSTRY

เผยแพร่เมื่อ 16/10/2566
โดย สมาคมอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการทำงาน

รองศาสตราจารย์ ดร.สุนิสา ชายเกลี้ยง คว้ารางวัล MEDICHEM AWARD จาก ICOH OCCUPATIONAL HEALTH IN CHEMICAL INDUSTRY

 

          ระหว่าง 4-6 กันยายน พ.ศ. 2566 รองศาสตราจารย์ ดร. สุนิสา ชายเกลี้ยง วิเทศสัมพันธ์ ส.อ.ป. และประธานหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย คณะสาธารณสุขศาสตร์ ม.ขอนแก่น ได้รับเชิญเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหาร MEDICHEM (The International Scientific Association for Occupational and Environmental Health in the Chemical Sector) โดย รองศาสตราจารย์ ดร. สุนิสา ชายเกลี้ยง ได้รับรางวัล “MEDICHEM Award” เนื่องในโอกาสฉลองครบรอบ 50 th Anniversary of MEDICHEM และ เข้าร่วมงานประชุมวิชาการ “The MEDICHEM 51 st International conference – Sustainability: Practical Aspects for the Chemical Sector” เจ้าภาพโดย MEDICHEM (an affiliate of ICOH) และ ICOH Scientific Committee-Occupational Health in the Chemical Industry (OH CI) ณ เมือง Dresden ประเทศ Germany โดยได้รับเชิญให้บรรยายเรื่อง “Assessment of exposure to BTX among gasoline station workers using the occupational health risk matrix model, hazard index and haematological alterations การประชุมครั้งนี้มีผู้เชี่ยวชาญตัวแทนจากประเทศต่างๆ ที่เกี่ยวข้องการใช้สารเคมีในงานอาชีวอนามัย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น NIOSH ซึ่งการประชุมจะจัดขึ้นทุกปี ในปี ค.ศ. 2024 จัดร่วมกับ ICOH2024 ณ ประเทศ MOROCCO และต่อมาประเทศไทยเป็นเจ้าภาพในปี ค.ศ. 2025

 
ขอบคุณรูปภาพเเละเนื้อหาจาก https://ph.kku.ac.th/
 

 

Visitors: 386,111