ฝึกอบรมหลักสูตร: เตรียมตัวสอบบุคลากรเฉพาะ (บฉ.) การเก็บรักษาสารเคมีและวัตถุอันตรายฯ

I ฝึกอบรม: 04/04/2566
โดย สมาคมอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการทำงาน (ส.อ.ป.)

 

หลักสูตร "เตรียมตัวสอบเพื่อขึ้นทะเบียนเป็นบุคลากรเฉพาะ (บฉ.) การเก็บรักษาสารเคมีและวัตถุอันตราย ตามกฎหมายของกรมโรงงานอุตสาหกรรม" ซึ่งจะจัดในวันที่ 4 เมษายน 2566  ณ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล กรุงเทพฯ 

          เนื่องจากประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง “การกำหนดให้สถานประกอบการวัตถุอันตรายมีบุคลากรเฉพาะรับผิดชอบความปลอดภัยการเก็บรักษาวัตถุอันตรายที่ กรอ.รับผิดชอบ พ.ศ. 2551” โดยที่สถานประกอบการฯ ที่ต้องมีบุคลากรเฉพาะ คือ ผู้ผลิต,ผู้นำเข้า,ผู้ส่งออกวัตถุอันตราย ที่มีปริมาณ ≥1,000 ตัน/ปี หรือ ผู้ครอบครองวัตถุอันตราย มีพื้นที่จัดเก็บ ≥300 ต.ร.ม. หรือ ผู้ผลิต,ผู้นำเข้า,ผู้ส่งออก,ผู้ครอบครองวัตถุอันตราย ที่เป็นวัตถุไวไฟ หรือวัตถุอ๊อกซิไดซ์ หรือวัตถุเปอร์อ๊อกไซด์

          ถ้าต้องการ หรือเพื่อการเตรียมความพร้อม ที่จะเป็น บฉ.การเก็บรักษาสารเคมีและวัตถุอันตราย ตามกฎหมายกระทรวงอุตสาหกรรม นี้คือหลักสูตรติวเพื่อวัตถุประสงค์ดังกล่าว วิธีการอบรม จะเป็นการติวเข้ม และมีการสอบเพื่อเป็นการทดสอบให้เกิดความมั่นใจในการไปสอบข้อสอบจริง ๆ ของกรมโรงงานอุตสาหกรรม คุณคณาธิป เกิดคล้าย ผู้ทรงคุณวุฒิด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ให้เกียรติเป็นวิทยากรในหลักสูตรนี้ ประสบการณ์ตรวจโรงงานมายาวนานสมัยทำงานที่กรมโรงงานอุตสาหกรรม จะช่วยทำให้ผู้รับการอบรมเข้าใจเนื้อหาและเจตนารมณ์ของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และได้เห็นตัวอย่างการดำเนินงานที่จะเป็นประโยชน์ในการนำไปประยุกต์ในโรงงานของตนต่อไป

 

           วัตถุประสงค์

                    1. เพื่อเตรียมตัวสำหรับการสอบเพื่อขึ้นทะเบียนเป็นบุคลากรเฉพาะ รับผิดชอบความปลอดภัยการเก็บรักษาวัตถุอันตรายให้กับสถานประกอบการ
                    2. 
เพื่อให้เกิดความรู้และทราบแนวทางปฏิบัติให้เกิดความปลอดภัยในการใช้การเก็บรักษาสารเคมีและวัตถุอันตรายของผู้ประกอบกิจการโรงงาน และผู้ประกอบกิจการวัตถุอันตราย

 

           หัวข้ออบรม
             ภายใน 1 วันนี้คุณจะได้เรียนรู้หัวข้อต่าง ๆ มากมาย โดยมีเนื้อหาดังต่อไปนี้

                    1. กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ๓ ฉบับ
                    2. 
การจำแนกสารเคมีตามหลักสากล UN Transportation ,GHS
                    3. 
เกณฑ์การจำแนกสารเคมีวัตถุอันตรายเพื่อการจัดเก็บ
                    4. 
โครงสร้างอาคาร อุปกรณ์สิ่งติดตั้งคุ้มครองความปลอดภัยการเก็บรักษา
                    5. 
การดูแลรักษาสารเคมี และวัตถุอันตรายที่จัดเก็บ
                    6. 
ข้อกำหนดพิเศษที่จำเป็นกับสารเคมีวัตถุอันตรายบางประเภท

 

           ขั้นตอนการสมัครเข้าอบรม

                    1. กรอกข้อมูลในลิงก์ลงทะเบียนเข้าร่วมอบรม พร้อมทั้งชำระค่าลงทะเบียน
                    
2. ส.อ.ป. จะปิดรับสมัครในวันที่ 30 มีนาคม หรือจนกว่าจะเต็ม
                    
3. ส.อ.ป. จะส่งอีเมลตอบรับการลงทะเบียน ผ่านทางอีเมลของท่าน ก่อนวันอบรมไม่น้อยกว่า 5 วันทำการ  หากต้องการยกเลิกหรือสละสิทธิ์ให้ติดต่อและแจ้งเจ้าหน้าที่ก่อนวันจัดอบรมล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน (หากท่านยกเลิกภายหลังโดยไม่มีเหตุผล จะถูกตัดสิทธิสมัครในหลักสูตรครั้งต่อไปของ ส.อ.ป.)
                    4. โครงการอบรมหลักสูตรนี้ จะได้รับวุฒิบัตร (Electronic File) เมื่ออบรมครบหลักสูตร (6 ชั่วโมง)

 

 

Visitors: 302,787