เลื่อนวันจัดประชุมสามัญประจำปี 2564

เผยแพร่เมื่อ:  18/11/2564
โดย สมาคมอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการทำงาน

 

ขอเลื่อนวันจัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2564

          อ้างถึงหนังสือ ที่ ส.อ.ป. 2564/227 เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมใหญ่สามัญประจำปีของ ส.อ.ป.

          เนื่องด้วยทางคณะกรรมการบริหาร ส.อ.ป. จะขอเลื่อนวันจัดการประชุมดังกล่าวตามที่แจ้งไปในหนังสือที่อ้างอิงข้างต้น จากเดิมจะจัดวันเสาร์ที่ 27 พฤศจิกายน 2564 เวลา 10.00-12.00 น. เปลี่ยนเป็นวันศุกร์ที่ 26 พฤศจิกายน 2564 เวลา 15.00-16.30 น. ผ่านทาง Facebook Live ด้วย App StremYard โดยมีวาระการประชุมดังนี้
                    
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ทราบ
                    
ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมในปี 2563
                    
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องแถลงรายงานประจำปีของคณะกรรมการบริหาร
                    
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องรายงานการเงินของสมาคมในปี 2563
                    
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเลือกตั้งผู้ตรวจสอบบัญชี
                    
ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องเลือกตั้งกรรมการบริหารเมื่อถึงกำหนดตามวาระ
                                                  
6.1)  นายกสมาคม
                                                  
6.2)  อุปนายกสมาคมฝ่ายบริหาร
                                                  
6.3)  อุปนายกสมาคมฝ่ายวิชาการ
                                                  
6.4)  อุปนายกสมาคมฝ่ายบริการ
                                                  
6.5)  เลขาธิการ

          ทั้งนี้ ท่านสามารถเข้าร่วมประชุม โดยการเข้าเพจ Facebook ของ ส.อ.ป. ชื่อ สมาคมอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการทำงาน

          จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และเข้าร่วมการประชุมตามวันเวลาดังกล่าวด้วย จักขอบคุณยิ่ง

 

 

ขอแสดงความนับถือ
นายธวัชชัย ชินวิเศษวงศ์
อุปนายกฝ่ายบริหาร รักษาการแทนนายกสมาคมอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการทำงาน

 

Visitors: 212,058