แนะนำวิทยากรบรรยาย คุณศุภกิจ บุญศิริ

เผยแพร่เมื่อ:  19/11/2564
โดย สมาคมอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการทำงาน

 

แนะนำวิทยากร งาน OHSWA Conference 2021
คุณศุภกิจ บุญศิริ รองอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม

 

          เริ่มต้นการทำงานในบริษัทที่ปรึกษา แล้วหันเหชีวิตมารับราชการที่กรมโรงงานอุตสาหกรรม และจากวิศวกรไฟฟ้าชำนาญการพิเศษ ก็มีความเจริญก้าวหน้าตามลำดับ ก้าวขึ้นเป็นผู้อำนวยการกองส่งเสริมเทคโนโลยีความปลอดภัยโรงงาน จนปัจจุบันเป็นรองอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม

          ภารกิจสำคัญที่รับผิดชอบล้วนเกี่ยวข้องกับงานความปลอดภัยโรงงาน และงานสิ่งแวดล้อมโรงงาน มีการศึกษา (ซึ่งรวมถึงการว่าจ้างบริษัทที่ปรึกษา) เพื่อจัดทำคู่มือการดำเนินงานทั้งด้านความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม และยังให้ความสำคัญกับโรงงานขนาดกลางและเล็กอีกด้วย

          ผลงานสำคัญ ๆ อาทิ ออกแบบ และติดตั้งระบบไฟฟ้าในอาคาร และโรงงาน กำกับการบริหารการยุทธศาสตร์ กำกับการบริการอนุญาตโรงงาน งานพัฒนามาตรฐานงานกำกับโรงงาน งานด้านสิ่งแวดล้อม งานด้านความปลอดภัย และงานด้านการเงินการคลังและพสัดุ และการขับเคลื่อนงานการเพิ่มประสิทธิภาพพลังงานภาคอุตสาหกรรม

          ท่านรองอธิบดีศุภกิจ บุญศิริ ให้เกียรติมาเปิดงานและเป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง “นโยบายและทิศทางการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมด้วยงานด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

#OHSWA_Conference_2021

 

Visitors: 212,045