แนะนำสำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลนีสุรนารี (มทส.)

เผยแพร่เมื่อ: 16/6/2564...,
โดย รศ.สราวุธ สุธรรมาสา นายกสอป.

แนะนำสำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลนีสุรนารี (มทส.)


มทส. หนึ่งในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีของไทยที่ติดอันดับโลกเร็วมาก มีศาสตราจารย์ในจำนวนที่น่าประทับใจ เคยฟังศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร ศรีสะอ้าน อธิการบดีผู้ก่อตั้งมหาวิทยาลัยแห่งนี้ว่า “ที่นี้คือมหาวิทยาลัยที่ปั้นดินให้เป็นดาว” เพราะแน่นอนว่านักศึกษาที่เข้ามาเรียน (ในสมัยแรก ๆ) ย่อมไม่ใช่ผู้สมัครอีกกลุ่มที่มุ่งไปมหาวิทยาลัยเก่าแก่ของไทย และบัดนี้ก็เห็นได้ชัดเจนเป็นที่ยอมรับในคุณภาพระดับสูงของบัณฑิตที่นี้

สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ คือคณะที่เปิดสอนหลักสูตรทั้งระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา แต่ที่จะแนะนำในวันนี้คือ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย เปิดทำการสอนมาตั้งแต่ปี 2542 ตามแผนการรับสมัครนักศึกษาใหม่ในแต่ละปี กำหนดไว้ประมาณปีละ 90 คน

ส่วนอีกหลักสูตรที่เพิ่งเปิดตัวมาหมาด ๆ คือหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัย ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อม เปิดสอนในปี 2564 เป็นหลักสูตรที่มุ่งผลิตมหาบัณฑิตให้มีความรู้ความสามารถครอบคลุมทั้งด้าน H&S และ ด้าน Envi ตอบโจทย์ความต้องการของคนในวงการ HSE ที่ทำงานในภาคอุตสาหกรรมประเภทต่าง ๆ ในระยะแรกนี้ เปิดรับเพียง 5 คนเท่านั้น

ท่านใดสนใจข้อมูลเชิงลึกในรายละเอียด สามารถติดต่อได้ที่ผศ. ดร.พงษ์สิทธิ์ บุญรักษา หมายเลขโทรศัพท์ 0 4422 3938, 08 1263 8237 หรืออีเมล์ pongsitb@sut.ac.th

แต่ให้ดี เข้าไปชมและค้นหาข้อมูลรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ของหลักสูตร http://iph.sut.ac.th/ จะดีกว่าครับ จะได้รู้จักคณาจารย์ของสำนักวิชาแห่งนี้ แล้วจะประทับใจครับ

ศิษย์เก่าและคณาจารย์ของที่นี้จะนำเรื่อง HSE Morning Talk มาเสนอทุก ๆ วันศุกร์ของทุก ๆ อาทิตย์ ตั้งแต่ศุกร์ที่ 2 กรกฎาคมนี้เป็นต้นไป โปรดติดตามครับ

#OHSWA_Safety_Talk

Visitors: 235,083