ประวัติการก่อตั้งสมาคมฯ


 วัตถุประสงค์สมาคมฯ

    1. เพื่อส่งเสริมวิชาการด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยแก่สมาชิก และสังคมโดยรวม
2. เพื่อส่งเสริมความก้าวหน้าในวิชาชีพ ด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการทำงาน
3. เพื่อสนับสนุนและประสานงานกับสถานประกอบการและชุมชนอุตสาหกรรม ในการพัฒนาความปลอดภัย สุขภาพและคุณภาพชีวิตของผู้ประกอบอาชีพ
4. เพื่อประสานงานร่วมมือทางวิชาการอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการทำงานกับหน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชน หรือสมาคมทั้งภายในและต่างประเทศ
5. เพื่อส่งเสริมความร่วมมือและการกระชับความสัมพันธ์ภายในกลุ่มสมาชิก
6. เพื่อจัดหาแหล่งประโยชน์สนับสนุนทางวิชาการด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการทำงานให้แก่สมาชิก
7. เพื่อดำเนินกิจกรรมการเป็นที่ปรึกษาและให้คำแนะนำด้านอาชีวอนามัย ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม
8. ไม่ดำเนินการใด ๆ เกี่ยวกับการเมือง

วิสัยทัศน์/Vision


"…สมาคมอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการทำงาน เป็นสมาคมที่ต้องการส่งเสริมและพัฒนาความรู้ความสามารถของบุคลากรในวิชาชีพอาชีวอนามัยและความปลอดภัยให้เป็นมาตรฐานระดับสากล...”

 

พันธกิจ/Mission

  ฝ่ายบริหาร

   • สร้างเครือข่ายกับบุคคล องค์กร หน่วยงาน สถาบัน สมาคม ที่เกี่ยวข้องกับงานด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
   • ส่งเสริมและยกระดับมาตรฐานวิชาชีพทางด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

 ฝ่ายวิชาการ

   • จัดทำมาตรฐานวิชาการด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
   • ประสานงานโครงการพิเศษด้านวิชาการ
   • จัดทำวารสารความปลอดภัยฯ
   • จัดประชุม/สัมมนาวิชาการประจำปี
   • เข้าร่วมในคณะกรรมการ/อนุกรรมการ ของหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องด้านวิชาการ

 ฝ่ายบริการ

   • เผยแพร่ความรู้ด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยสู่สาธารณชน โดยการจัดงานประชุม/ สัมมนา แลกเปลี่ยนความรู้ด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยต่างๆ

Visitors: 302,782