ที่ปรึกษาและคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ


 

 ที่ปรึกษาสมาคมฯ

  รศ.ดร. เฉลิมชัย ชัยกิตติภรณ์ 
ผศ.ดร. นพกร จงวิศาล
รศ.ดร. วิทยา อยู่สุข 
รศ.ดร. วันทนี พันธุ์ประสิทธิ์

Visitors: 204,818