ในระยะหลัง ส.อ.ป.ก็ได้จัดทำโครงการใหม่ ๆ หรือ New Initiative ที่จะทำให้ส.อ.ป.เป็นแหล่งความรู้ที่พึ่งได้ของเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับวิชาชีพ นักอาชีวอนามัยและความปลอดภัย และผู้เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นนักสิ่งแวดล้อม วิศวกร แพทย์ พยาบาล และผู้รับผิดชอบด้านทรัพยากรบุคคลในองค์กร ตัวอย่าง Initiative ที่ได้ดำเนินการไปได้แก่

  • โครงการส.อ.ป.อาสา
  • โครงการ Meet the Professional
  • โครงการ Meet the Academic

โครงการ ส.อ.ป.อาสา มุ่งเน้นการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องผ่านกระบวนการฝึกอบรม เป็นหลักสูตร Certificate Course เน้นการนำความรู้ไปใช้งานโดยเป็นบริการฟรี ไม่เก็บค่าลงทะเบียนและค่าใช้อื่น ๆ แต่อย่างใด ด้วยการจัดสรรงบประมาณจากส.อ.ป.และการสนับสนุนจากภาคเอกชน

โครงการ Meet the Professional เป็นโครงการที่นำความรู้จากประสบการณ์ทำงานจริงของเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับวิชาชีพ มาถ่ายทอดลงในเว็บไซต์ส.อ.ป. เพื่อเปิดโอกาสให้คนในวงการนี้ได้ศึกษา เรียนรู้ และนำไปใช้งานในภารกิจที่ตนเองรับผิดชอบต่อไป นับเป็นโครงการที่จะทำให้มีการต่อยอดองค์ความรู้เชิงปฏิบัติการที่เป็นประโยชน์อย่างมาก

ส่วนโครงการ Meet the Academic ก็เป็นโครงการที่มุ่งสร้างความแข็งแกร่งทางวิชาการให้คนที่ทำงานโดยเฉพาะเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับวิชาชีพ โดยคณาจารย์และนักวิชาการอาชีวอนามัยและความปลอดภัยจากสถาบันการศึกษาและหน่วยงานต่าง ๆ จะนำความรู้ภาคทฤษฎีมาถ่ายทอดลงในเว็บไซต์ส.อ.ป.ให้คนที่สนใจได้ศึกษาต่อไป

ในนามของสมาคมอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการทำงาน ขอเรียนเชิญท่านที่ทำงานในด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ได้สมัครเป็นสมาชิกสมาคม และเข้ามาร่วมเป็นกำลังสำคัญที่จะผลักดันงานการให้ความคุ้มครองสุขภาพและความปลอดภัยของคนทำงานในทุกประเภทกิจการ ไม่ว่าจะเป็นแรงงานในระบบและนอกระบบ และส่งเสริมและรักษาไว้ซึ่งคุณภาพสิ่งแวดล้อมในการทำงานที่ปลอดภัยต่อคนทำงาน ชุมชนโดยรอบสถานประกอบกิจการ และสาธารณชน


Visitors: 136,580