ฝึกอบรมหลักสูตร: การจัดทำ OSHA Respiratory Protection Program

ฝึกอบรม:  11-12/02/2563 ....

 

หลักสูตร "การจัดทำ OSHA Respiratory Protection Program"  ซึ่งจะจัดในวันที่ 11-12 พฤษภาคม 2563 ณ บริษัท 3M ประเทศไทย จำกัด สาขาพระรามเก้า กรุงเทพฯ

ถ้าไม่เคยคำนวณ หรือไม่เคยรู้จักค่า Assigned Protection Factors (APF) ถ้าไม่เห็นความสำคัญของ Fit Test & Seal Check ถ้าไม่คิดว่าต้องทำการประเมินความแข็งแรงของลูกจ้างที่ต้องสวมใส่หน้ากาก ถ้าต้องการทำ Respiratory Protection Program เป็น หลักสูตร การจัดทำ OSHA Respiratory Protection Program คือคำตอบ สอป.ขอแนะนำ และภูมิใจเสนอหลักสูตรนี้เพื่อการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องของคนในวงการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 

หลักสูตรนี้ออกแบบมาให้คนที่จะมารับการอบรม “ทำเป็น” เรื่องการจัดทำ OSHA Respiratory Protection Program และแน่นอนตามกฎหมายไทยด้วยที่สำคัญและน่าจะเป็นครั้งแรกของหลักสูตรประเภทนี้ที่จะมีการให้ความรู้เกี่ยวกับการประเมินสภาวะสุขภาพของลูกจ้าง ว่าแข็งแรงพอที่จะสวมใส่หน้ากากหรือไม่ จะนำ OSHA Medical Evaluation and Questionnaire Requirements มาอธิบายพร้อมตัวอย่างให้เข้าใจจนสามารถที่จะทำการประเมินเองได้ ก่อนจะส่งไปถึงแพทย์อาชีวเวชศาสตร์หากสภาวะสุขภาพเป็นที่สงสัย ดังนั้นวิธีการอบรมจึงต้องประกอบด้วยการบรรยายโดยนักสุขศาสตร์อุตสาหกรรม และ แพทย์อาชีวเวชศาสตร์ มีการสาธิต และลงมือจัดทำโปรแกรมตามสถานการณ์จำลอง (Simulation) ที่วิทยากรจัดเตรียมมาให้

หลักสูตรนี้น่าสนใจมาก ๆ ค่าลงทะเบียนถูกมากตามสไตล์ สอป. ที่ไม่ได้มุ่งหวังทางธุรกิจ แต่ทำเพื่อบริการวิชาการแก่สังคมครับ

 วัตถุประสงค์

 1. เพื่อให้รู้และเข้าใจเกี่ยวกับ OSHA RPP Requirements ที่กำหนดไว้ครอบคลุมประเด็นที่ต้องดำเนินการ ตั้งแต่หน้าที่นายจ้างที่ต้องจัดหา Respirator ที่มีคุณภาพจากการรับรองของ NIOSH, การจัดทำ Procedure ในเรื่องการเลือก การใช้ การทดสอบความแนบสนิท การอบรม การเก็บ/ทำความสะอาด/การซ่อมแซม/การเลิกใช้ ฯลฯ, การประเมินทางสุขภาพที่ลูกจ้างอาจมีจากการสวมใส่หน้ากาก เป็นต้น
 2. เพื่อให้รู้และเข้าใจเกี่ยวกับเรื่อง Selection ที่ต้องทำให้เป็นมืออาชีพ คือ การประเมิน Hazard ratio, Assigned Protection Factors ที่เหมาะสม, ศึกษาปัจจัยอื่นประกอบ เช่น สภาพการทำงาน สภาพร่างกาย ความถี่ในการใช้ PPE อื่นที่ต้องใช้ร่วมกัน ฯลฯ จะได้ Respirator ที่เหมาะสมให้
 3. เพื่อให้รู้และเข้าใจในเรื่องการใช้งาน มีกิจกรรมการมีส่วนร่วมของผู้รับการอบรม เช่น การทดลองการทำ Fit test การทำ Workshop ประเมินปัญหาสุขภาพของผู้ที่จะสวมใส่หน้ากาก และการทำโจทย์จากสถานการณ์จำลองที่กำหนดขึ้น

  

 ผู้เข้าอบรม

      จำนวน 50 คน

 หัวข้ออบรม 

วัน/เวลา :

 • วันที่ 11-12 กุมภาพันธ์ 2563
 • เวลา 09:00-16:00 น.

สถานที่ :

 • ณ บริษัท 3เอ็ม ประเทศไทย จำกัด สำนักงานพระรามเก้า กรุงเทพฯ

ผู้บรรยาย :

 • รศ. สราวุธ สุธรรมาสา /นายก ส.อ.ป.
 • รศ.พญ. เนสินี ไชยเอีย /มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 • นางสาวนันท์นภัส สาระโภค /บริษัท 3เอ็ม ประเทศไทย จำกัด

ค่าลงทะเบียน :

 • สมาชิก ท่านละ 1,500 บาท
 • บุคคลทั่วไป ท่านละ 2,000 บาท

(ราคานี้รวม VAT 7% แล้ว)

 ขั้นตอนการสมัครเข้าอบรม

 1.  กดลิงก์จาก ลงทะเบียนแจ้งชื่ออบรม 
 2. สอป.จะปิดรับสมัครเมื่อมีผู้สมัครครบตามจำนวนที่กำหนด (ไม่เกิน 25 คน) กรณีมีผู้สมัครเกินจำนวนที่กำหนดจะพิจารณาคัดเลือกจากผู้สมัครลำดับแรกก่อน
 3. สอป. จะประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเข้ารับการอบรมในแต่ละรุ่น ก่อนวันอบรมไม่น้อยกว่า 5 วันทำการ ที่เว็บไซต์ www.ohswa.or.th หากต้องการยกเลิกหรือสละสิทธิ์ให้ติดต่อและแจ้งเจ้าหน้าที่ก่อนวันจัดอบรมล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วัน (หากท่านยกเลิกภายหลังโดยไม่มีเหตุผล จะถูกตัดสิทธิสมัครในหลักสูตรครั้งต่อไปของ สอป.)
 4. สำหรับผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเข้ารับการอบรมตามประกาศรายชื่อ ให้ดาวน์โหลดใบอนุญาตเข้ารับการอบรม และมายื่นให้กับเจ้าหน้าที่ในวันแรกของการอบรม
 5. โครงการอบรมหลักสูตรนี้ จะได้รับวุฒิบัตร เมื่ออบรมครบหลักสูตร (6 ชั่วโมง)

 

 ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

       คุณสุรีรัตน์ เวสารัชวรกุล
         Tel. : 02 6444067-8 หรือ 087-7145030
         E-mail : ohswa.111@gmail.com

ดาวน์โหลดเอกสาร และประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรม

Visitors: 264,257