Occupational Road Safety โครงการยกระดับศักยภาพผู้ประกอบการเข้าสู่มาตรฐานระบบ ISO 39001

เผยแพร่เมื่อ: 07/02/2563 ....,

 

Occupational Road Safety โครงการยกระดับศักยภาพผู้ประกอบการเข้าสู่มาตรฐานระบบการจัดการความปลอดภัยทางถนน ISO 39001 มา update ข้อมูลกันหน่อย

มา update ข้อมูลกันหน่อยเรื่องความปลอดภัยทางถนนสำหรับคนทำงานหรืลูกจ้าง ซึ่งยังเป็นเรื่องที่ต้องใส่ความพยายามเข้าไปอีกมาก ที่จะให้มีการดำเนินการในสถานประกอบกิจการให้มากกว่าที่เป็นอยู่

ศวปถ.หรือศูนย์วิชาการเพื่อความปลอดภัยทางถนน เกาะติดและให้ความสำคัญเรื่องนี้มาตลอด และวันนี้ก็ก้าวยาว ๆ ไปอีก ด้วยการจับมือกับสรอ.หรือสถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิสถาบันเครือข่ายของกระทรวงอุตสาหกรรม องค์กรที่มาตรฐานสูงมากทั้งเรื่องระบบการทำงานและบุคลากร

และแน่นอนสอป.สมาคมวิชาชีพของคนวงการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ร่วมเป็นพันธมิตรในงานนี้ด้วย และจะมีการเสริมหน่วยงานรัฐและเอกชนอื่นตามมาอีกครับ

ในบ้านเรา พบปัญหาหนึ่งคือบริษัทที่รับเหมาขนส่งของ/คนนั้น มีทุกขนาด แต่ขนาดเล็ก คือเจ้าของขับเองก็มีมาก ความคิดเรื่องการให้ทำระบบการจัดการจึงดูเป็นเรื่องใหญ่มาก

จึงนำมาสู่แนวความคิดการจัดทำ “โครงการยกระดับศักยภาพผู้ประกอบการเข้าสู่มาตรฐานระบบการจัดการความปลอดภัยทางถนน ISO 39001” ดังนี้

  1. พัฒนาเกณฑ์มาตรฐาน 3 ระดับ เพื่อการก้าวจากระดับพื้นฐาน ไประดับกลาง แล้วเข้าสู่ระดับ ISO 39001 โดยสรอ.จะยกร่าง และมีผู้มีส่วนเกี่ยวข้องจากรัฐและเอกชนเข้าร่วมให้ข้อคิดเห็น
  2. เปิดรับสถานประกอบกิจการ โดยศวปถ.ซึ่งจะร่วมมือกับบริษัทใหญ่ที่มีผู้รับเหมาด้านขนส่งมาก และเชิญบริษัทที่สนใจและมีการทำระบบการจัดการอยู่แล้วเข้าร่วมโครงการ
  3. สรอ.พัฒนาหลักสูตร How to Implement the Systems และหลักสูตรแนวทางการตรวจประเมิน
  4. จัดอบรมหลักสูตรตามข้อ 3 โดยสรอ.ศวปถ.และสอป.ทั้งนี้ผู้เข้ารับการอบรม แน่นอนว่าส่วนใหญ่คือสปก.ที่เข้าร่วมโครงการ และอีกส่วนคือคนที่พร้อมจะช่วยเป็นที่ปรึกษาให้ ซึ่งจะเชิญมาอบรมด้วย
  5. จากนั้นก็เข้าสู่การทำระบบ การตรวจประเมิน และการให้การรับรอง

นักอาชีวอนามัยและความปลอดภัย และจป.วิชาชีพที่สนใจจริง ๆ ไม่ว่าจะเป็นการนำสปก.เข้าร่วมโครงการ หรือสนใจเข้าอบรมเพื่อจะช่วยเป็นที่ปรึกษา (ซึ่งไม่มีค่าตอบแทนนะครับ) แต่อนาคตอาจเป็นผู้ตรวจประเมินระบบนี้ให้ CB ต่าง ๆ ติดต่อมาได้ครับ

รายละเอียดจะได้นำมาเสนอต่อไป

Visitors: 327,579