งานประชุมวิชาการ ส.อ.ป. ปีที่ 27 ประจำปี 1/2562

เผยแพร่เมื่อ: 25/06/2562 ....
สมาคมอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการทำงาน (ส.อ.ป.)...,

 

งานประชุมวิชาการ ส.อ.ป. ปีที่ 27 ประจำปี 2562 ( OHSWA Conference 2019 )  - “Occupational Health & Industrial Hygiene Management System & Practice” วันที่  23-24 พฤษภาคม 2562  ณ โรงเเรมเจ้าพระยาปาร์ค กรุงเทพฯ

 

 โดยภายในงานจะมีการจัดแสดงสินค้า เครื่องมือทางด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย รวมถึงมีกิจกรรมนำเสนอผลงานวิจัยจากสถาบันการศึกษาในเครือข่ายด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย โดยผลงานฉบับเต็ม (Full paper) ที่ผ่านการพิจารณาของผู้ทรงคุณวุฒิจะได้รับการตีพิมพ์ในวารสารความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมฉบับอิเล็กทรอนิกส์ (E-Journal) ที่ใช้เป็นหลักฐานสำหรับการสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทได้

 

 วัตถุประสงค์ 

      เพื่อเผยแพร่ แลกเปลี่ยนความรู้ หลักการ และประสบการณ์เกี่ยวกับระบบการจัดการอาชีวอนามัย ความปลอดภัยและสุขศาสตร์อุตสาหกรรม รวมถึงส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาและการนำระบบการจัดการอาชีวอนามัย ความปลอดภัยและสุขศาสตร์อุตสาหกรรมไปใช้ในการป้องกันและลดความเสี่ยงจากการทำงานอย่างยั่งยืน


Visitors: 187,376