งานประชุมวิชาการ ส.อ.ป. ปีที่ 23 ประจำปี 1/2560

เผยแพร่เมื่อ: 01/07/2560 ....
สมาคมอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการทำงาน (ส.อ.ป.)...,

 

งานประชุมวิชาการ ส.อ.ป. ปีที่ 25 ประจำปี 2560 ( OHSWA Conference 1/2017 )  - Digital OH&S Transforming for Thailand 4.0 วันที่ 29-31พฤษภาคม 2560 ณ โรงเเรมเจ้าพระยาปาร์ค กรุงเทพฯ

 

รายละเอียดและกิจกรรมภายในงาน อาทิเช่น :-

 เรื่อง : มองภาพประเทศไทย 4.0 

     บรรยายโดย :คุณจรีพร จารุกรสกุลประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัท ดับบลิวเอชเอ 

 เรื่อง : ดิจิตัล OH&S การปรับเปลี่ยนเพื่อรองรับประเทศไทย 4.0

     อภิปรายโดย : - ดร.ชัยยุทธ ชวลิตนิธิกุล, คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์

                             มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต และที่ปรึกษาส.อ.ป.

                           - รศ.สราวุธ สุธรรมาสา, คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์

                             มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชรังสิต และที่ปรึกษา ส.อ.ป.

     ผู้ดำเนินการอภิปราย : คุณกฤษฎา ประเสริฐสุโข, ผู้จัดการฝ่าย บริษัท เอ็นพีซี เซฟตี้ แอนด์ เอ็นไวรอนเมนทอล เซอร์วิส จํากัด

                                                                            และอุปนายกวิชาการ ส.อ.ป.

 เรื่อง : Applying digital technology for Safety Observation

     บรรยายโดย :คุณเกศกวี บุญช่วย เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยระดับวิชาชีพ บริษัท เอสซีจี จำกัด (มหาชน)

 เรื่อง: กรณีศึกษาการใช้เทคโนโลยีเพื่อการบริหารงานอาชีวอนามัยในองค์กร

     บรรยายโดย :คุณประกาศ บุตตมาศกลุ่มบริษัท พีทีที โกลบอลเคมิคอล จำกัด (มหาชน)

 เรื่อง : โปรแกรมการจัดการบริษัทคู่ค้า Synergy life

     บรรยายโดย :  ดร.เชาวลิต เสนานุรักษ์วรกุล ผู้อำนวยงานฝ่ายอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 

บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น และอุปนายกบริการ ส.อ.ป.

 เรื่อง :กรณีศึกษาการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีการประเมินความเสี่ยงในองค์กร/การรายงานและสอบสวนอุบัติเหตุ

     บรรยายโดย :คุณกำพร  ผุดผ่องเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยระดับวิชาชีพ บริษัท บิลเลี่ยน เมส อินดัสตรี้ จำกัด

 เรื่อง BlueScope Construction Innovation Safety

     บรรยายโดย: คุณธีระพงษ์รักษาสังข์รองประธานด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อมบริษัท เอ็นเอส บลูสโคป (ประเทศไทย) จำกัด

     และเลขาธิการ ส.อ.ป.

  การนำเสนอผลงาน Best Practices จากอุตสาหกรรมในเครือข่ายฯ

     - Digital HRA 

       โดยคุณสุภาวิณี กฤษณาวัฒนา Manager – Corporate Environmental Health and Industrial Hygiene Management บริษัท เอสซีจี เคมิคอลส์ จํากัดและคุณพักตร์เพ็ญ ดวงจันทร์คำ Industrial Hygiene Specialist บริษัท เอสซีจี เคมิคอลส์ จํากัด

 ประชุมสามัญประจำปีส.อ.ป. 

  การนำเสนอผลงานวิจัยด้านอาชีวอนามัย ความปลอดภัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานจากมหาวิทยาลัยในเครือข่าย

  เรื่อง : OH&S กับความยั่งยืนของธุรกิจ

     บรรยายโดย : คุณสุชาติ วิริยะอาภา รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย สิ่งแวดล้อม และพลังงาน บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

 พิธีประกาศผลรางวัลชนะเลิศการนำเสนอผลงาน และมอบรางวัลหรือใบประกาศนียบัตรแก่ผู้นำเสนอผลงาน

     โดย  รศ.ดร.เฉลิมชัย ชัยกิตติภรณ์ที่ปรึกษา ส.อ.ป.

  เรื่อง : เป้าหมาย Safety Thailand และความท้าทายในปัจจุบัน

     บรรยายโดย :- อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

                         -อธิบดีกรมโรงงาน

                         - ผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (สสปท.)

     ผู้ดำเนินการอภิปราย :คุณวิชัย รายรัตน์ บริษัท เอส ซี จี จำกัด (มหาชน) และอุปนายกบริหาร ส.อ.ป.

 การประยุกต์ใช้ Watson Application กับการสร้างนวัตกรรมอาชีวอนามัย ความปลอดภัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

     บรรยายโดย : Mr. Shawn Meng Wah Wang บริษัท ไอบีเอ็ม ประเทศไทย จํากัด

  เรื่อง : ระดมความคิดวิถีสู่เป้าหมาย Safety Thailand:  “แนวทางการประยุกต์ใช้ BIG DATA 

     เพื่อสนับสนุนเป้าหมาย Safety Thailand”

  • กลุ่มย่อย 1: BIG DATA เพื่อมิติการสร้างการรับรู้และสร้างจิตสำนึก 

          วิทยากรประจำกลุ่ม  : ดร. จุฑาสิริโรหิตรัตนะสถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (สสปท.)

                                        : คุณอิสสยา ดำรงเกียรติสกุล กรรมการกลางส.อ.ป.

  • กลุ่มย่อย 2: BIG DATA เพื่อมิติสร้างการมีส่วนร่วมรูปแบบประชารัฐ

          วิทยากรประจำกลุ่ม  : ดร.อาทิตย์ พัฒนพงศ์ชัย นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ

                                        : คุณลัลลนา กนกชัยปราโมทย์ กรรมการกลาง ส.อ.ป.

  • กลุ่มย่อย 3: BIG DATA เพื่อมิติการกำกับดูแล

          วิทยากรประจำกลุ่ม  :คุณอัครพงษ์ นวลอ่อน  กองความปลอดภัยแรงงาน

                                        : คุณธีระพงษ์ รักษาสังข์ เลขาธิการ ส.อ.ป.

 เรื่อง : การนำเสนอของกลุ่มย่อย

Visitors: 187,377