งานประชุมวิชาการ ส.อ.ป. ปีที่ 22 ประจำปี 1/2559

เผยแพร่เมื่อ: 28/06/2559 ....
สมาคมอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการทำงาน (ส.อ.ป.)...,

 

งานประชุมวิชาการ ส.อ.ป. ปีที่ 24 ประจำปี 2559 ( OHSWA Conference 2020 )  - OSHE for Green Industry to Sustainable Development วันที่  26-27 พฤษภาคม 2559  ณ โรงแรม วินเซอร์ สวีทส์ กรุงเทพฯ

 

รายละเอียดและกิจกรรมภายในงาน อาทิเช่น :-

 พิธีเปิดงานประชุมวิชาการ ส.อ.ป. ประจำปี 2559 (ครั้งที่ 22) - OSHE for Green Industry to Sustainable Development

      โดย ดร.พสุ โลหารชุน, อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม

  Health Issues 

      กับ Sharing ดีดี ในเรื่องของโปรแกรมการดูแลสุขภาพ อาชีวอนามัย จากบริษัท เชลล์แห่งประเทศไทย จำกัด

      "One Health IT" เทคโนโลนยีเพื่อการจัดการด้านสุขภาพ, โดย นพ.สมชาย วงศ์เจริญยง และ คุณรัตติกรณ์ ส่งพิริยะกิจ

  การบรรยายหัวข้อ..."เตรียมพร้อมรับมือกฎหมายใหม่ การปนเปื้อนดินและน้ำใต้ดิน ของกรมโรงงานอุตสาหกรรม"

      โดย รศ.ดร.สัญญา สิริวิทยาปกรณ์, จากภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

  การบรรยายหัวข้อ..."ประสบการณ์การจัดทำรายงานตามกฎหมาย การปนเปื้อนดินและน้ำใต้ดิน"

      โดย คุณจินต์จุฑา สีจร, บริษัท มาบตาพุด โอเลฟินส์ จำกัด

  Panel : ถอดประสบการณ์การจัดการด้านสุขภาพในสถานประกอบการ (Wellness & Health Survellance)

      โดย... คุณสุภาวิณี - SCG / คุณนิศากร - พยาบาลอาชีวอนามัย / รศ.ดร.พญ.เนสินี / นพ.สมชาย และ ดร.วรกมล

  บรรยายหัวข้อ.."เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ (Eco Industrial Town) มิติใหม่ในการพัฒนาอุตสาหกรรม

      โดย ดร.เดชา พิมพิสุทธิ์, ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมและมีส่วนร่วมของประชาชน กรมโรงงานอุตสาหกรรม

  Panel : อุตสาหกรรมสีเขียว (Green Industry) สู่เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ (Eco Industrial Town) ใช่เส้นทางสู่การพัฒนาอุตสาหกรรมที่ยั่งยืนหรือไม่

      โดย คุณสมจินต์ พิลึก (รองผู้ว่าการ กนอ.), คุณบุญเชิด สุวรรณทิพย์ (PTTGC), คุณบุญเลื่อน บ่อจักรพันธ์ (เครือข่ายลุ่มน้ำพระปรง จ.ปราจีนบุรี), 

คุณคณาธิศ เกิดคล้าย (กรมโรงงานอุตสาหกรรม)

  Poster Presentation ผลงานวิจัย/ผลงานวิชาการด้านอาชีวอนามัย ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อม

  การนำเสนอผลงานวิจัย/ผลงานวิชาการด้านอาชีวอนามัย ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อม (Oral Presentation) จากสถาบันการศึกษา 

 


Visitors: 204,823