แนะนำผู้เขียน Meet the Professional : PSM Case Studies for JorPor Series

เผยแพร่เมื่อ: 07/05/2563 ....
สมาคมอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการทำงาน (ส.อ.ป.)...,

 

Meet the Professional : PSM Case Studies for JorPor Series

“.....อุบัติการณ์จากกระบวนการผลิต หรือ Process safety event ส่งผลความเสียหายต่อชีวิต ทรัพย์สินและกระบวนการผลิตได้ในวงกว้าง เช่น เกิดการระเบิด ไฟไหม้ หรือสารเคมีรั่วไหล นอกจากมีความเสียหายในโรงงานแล้ว ยังอาจส่งผลกระทบถึงชุมชนได้อีกด้วย ดังนั้น การเรียนรู้จากข้อบกพร่องที่เคยเกิดขึ้นมาแล้วจึงเป็นแนวทางที่สำคัญที่จะป้องกันได้เป็นอย่างดี” - นายวรากร เดชะ....

เมื่อพูดถึง Process Safety Management (PSM) หลายคนที่ไม่ได้อยู่ใน Major Hazard Industry จะคิดว่าเราคงไม่ได้ประโยชน์อะไรจากการศึกษาเรื่องนี้ แต่หากใครได้เข้ามาศึกษาดู จะพบว่าเราสามารถนำมาประยุกต์ได้ในอุตสาหกรรมทั่วไป และจะทำให้ดูมีเหตุมีผล มีตรรกะในการคิดทีเดียว

สอป.จึงกำหนดให้มีซีรีส์ PSM Case Studies for JorPor ขึ้นมาในรายการ  Meet the Professional โดยได้เชิญคุณวรากร เดชะ ซึ่งมีประสบการณ์และกรณีศึกษาต่าง ๆ ในเรื่องนี้ มาเป็นผู้เขียนในซีรีส์นี้ และได้เน้นขอให้เขียนพร้อมการชี้ประเด็นให้เห็นว่าเรา- จป.วิชาชีพ จะนำเรื่อง PSM มาประยุกต์ในงานความปลอดภัยในอุตสาหกรรมทั่ว ๆ ไปได้อย่างไร 

กรณีศึกษาในเรื่อง PSM ที่เกิดขึ้นในอุตสาหกรรมร้ายแรง อาทิ Equipment/Instrument failure, Mechanical failure, Human error, Miss/Lack communication, Management omission เป็นต้น ก็ล้วนจะเกิดขึ้นในอุตสาหกรรมทั่ว ๆ ไปได้ สอป.จึงคิดว่าซีรีส์นี้จะต้องเป็นประโยชน์กับจป.วิชาชีพอย่างแน่นอน

คุณวรากร เดชะ สำเร็จการศึกษาปริญญาตรีอาชีวอนามัยและความปลอดภัย และปริญญาโทสุขศาสตร์อุตสาหกรรมและความปลอดภัย จากมหาวิทยาลัยมหิดล เริ่มต้นทำงานเป็นเจ้าหน้าที่อาชีวอนามัย เจ้าหน้าที่สิ่งแวดล้อม และเจริญก้าวหน้ามาด้วยดี จนก้าวเข้าสู่ตำแหน่งในปัจจุบันเป็นผู้จัดการฝ่าย SHE Management กลุ่มบริษัท พีทีที โกลบอลเคมิคอล จำกัด (มหาชน) 

ด้วยประสบการณ์ทำงานที่หลากหลายประเภทอุตสาหกรรม รับผิดชอบดำเนินงานความปลอดภัย การเตรียมพร้อมรองรับภาวะฉุกเฉิน อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม ได้พัฒนางานตามบทบาทของคณะกรรมการความปลอดภัยตามกฎหมายอย่างเต็มรูปแบบ ระบบการรายงานต่อหน่วยงานราชการและบริษัทแม่ รวมถึงได้ Set up ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ระบบบำบัดอากาศเสียและน้ำเสีย 

ปัจจุบันรับผิดชอบดูแลระบบการบริหารจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม ได้แก่ International Safety Rating System (ISRS), ระบบการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อม (ISO 14001), ระบบการบริหารจัดการด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัย (มอก. 18001. OHSAS 18001, ISO 45001), Business Continuity Management System: BCMS (ISO 22301), Health Performance Index (HPI), การสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยในองค์กร (Safety Culture) และ Process Safety Management (PSM) เป็นต้น 

พบกับคุณวรากร เดชะ ในซีรีส์ PSM Case Studies for JorPor ได้ที่เว็บไซต์สอป.ทุก ๆ วันที่ 25 ของเดือน เริ่มวันแรกวันที่ 25 พฤษภาคมนี้

#สอป_Meet_the_Professional

Visitors: 15,492