แนะนำผู้เขียน Meet the Academic : กรณีศึกษาทางด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยซีรีส์

เผยแพร่เมื่อ: 11/05/2563 ....
สมาคมอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการทำงาน (ส.อ.ป.)...,

 

Meet the Academic : กรณีศึกษาทางด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยซีรีส์

.... ซีรีส์กรณีศึกษาทางด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยนี้ ผมตั้งใจว่าจะเขียนเกี่ยวกับกรณีศึกษาที่เคยเกิดขึ้นในอดีตของประเทศไทย เพื่อใช้เป็นบทเรียนและแหล่งเรียนรู้ในการวิเคราะห์สาเหตุของการเกิดเหตุการณ์ รวมถึงแนวทางการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดซ้ำ โดยมีความตั้งใจให้บทเรียนหรือแหล่งเรียนรู้นี้ใช้เป็นแนวทางในการทำงานสำหรับเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ไม่ว่าจะเป็นมือใหม่และมืออาชีพก็ตาม รวมถึงผู้ที่สนใจในการป้องกันการเกิดเหตุการณ์ที่ไม่พึงประสงค์ในอนาคต และสามารถนำหลักการหรือแนวความคิดในการวิเคราะห์สาเหตุ และเทคนิคการป้องกันอุบัติเหตุไม่ให้เกิดซ้ำมาประยุกต์ใช้ในการทำงานด้านความปลอดภัยได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น” - ผศ.ดร.อารุณ เกตุสาคร รองคณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ มธ.  

การจัดการเรียนการสอนแบบ Problem based นั้น เป็นที่นิยมกันมาก ยิ่งมีกรณีศึกษามาก ก็ยิ่งดี เพราะจะได้อธิบายหลักการและทฤษฎี ประยุกต์ไปในกรณีศึกษานั้น ๆ ทำให้ผู้เรียนมองเห็นภาพการนำความรู้ไปประยุกต์ได้มากขึ้น

ในเมนู Meet the Academic สอป.จึงกำหนดซีรีส์กรณีศึกษาทางด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยขึ้นมา เพราะการเรียนรู้จากสิ่งที่เกิดขึ้น จะเป็นอุทาหรณ์อย่างดีให้เราก้าวบันไดได้เร็วขึ้นแต่ยังคงปลอดภัย ว่าไปแล้วก็เป็นเส้นทางลัดไปสู่ความสำเร็จในการทำงานเลยทีเดียว

ผศ.ดร.อารุญ เกตุสาคร มีวุฒิการศึกษาสูงสุด Ph.D. (Industrial Engineering) Field of Specialization : Safety Engineering and Risk Management Programme จากคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เป็นคนที่มีคุณสมบัติเป็นอาจารย์มากทีเดียว เพราะรักการศึกษาค้นคว้า ชอบทำการวิจัย และการบริการวิชาการ ผลงานมีด้วยกันหลายเรื่องและได้รับเผยแพร่ในฐานข้อมูลระดับนานาชาติและระดับชาติ เช่น การศึกษาปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการสูญเสียสมรรถภาพการได้ยินของพนักงานโรงไฟฟ้าบางปะกง / การสร้างแบบจำลองการเกิดเพลิงไหม้และอพยพผู้สูงอายุด้วยโปรแกรมพลศาสตร์อัคคีภัย / การพัฒนารูปแบบการแก้ปัญหาด้านสุขภาพ อนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัยของประชาชนในจังหวัดปทุมธานี / Survey of the necessary competencies and proficiency of safety officers in Thailand / และ Using AHP Multiple Criteria Decision Making Approach for Selecting a Type of Industrial Plant at Risk on Fire เป็นต้น

ด้วยความที่ได้ค้นคว้า รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับกรณีการเกิดอุบัติเหตุ/ภัยจำนวนมาก สอป.จึงมั่นใจว่าซีรีส์กรณีศึกษาทางด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย จะได้รับความสนใจและเป็นประโยชน์ต่อการทำงานของจป.วิชาชีพอย่างแน่นอน จะเริ่มนำเสนอครั้งแรกในวันที่ 20 พฤษภาคมนี้ และถัดไปทุก ๆ วันที่ 20 ของเดือนที่ www.ohswa.or.th

#สอป_Meet_the_Academic

Visitors: 3,257