แนะนำผู้เขียน meet the academic : IAQ for JorPor Series

เผยแพร่เมื่อ: 18/07/2563 ....
สมาคมอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการทำงาน (ส.อ.ป.)...,

 

Meet the Academic : Indoor Air Quality Series (ซีรีส์คุณภาพอากาศภายในอาคาร)

.... Indoor Air Quality Series (ซีรีส์คุณภาพอากาศภายในอาคาร) ปัญหามลพิษทางอากาศอย่างกรณี PM2.5 สร้างปัญหาให้เราไม่เฉพาะประชาชนทั่วไปเท่านั้น แต่พนักงานทั้งในสำนักงาน และโรงงานในทุก ๆ ประเภทกิจการล้วนประสบกับปัญหานี้ทั้งสิ้น โจทย์ในการประเมินและการจัดการความเสี่ยงของจป.วิชาชีพ จึงไม่ได้อยู่ที่สารเคมีที่ใช้ในกระบวนการผลิตเท่านั้น แต่ปัญหาคุณภาพอากาศภายในอาคารยังมาจากแหล่งกำเนิดมลพิษต่าง ๆ ที่จป.ต้องชี้บ่ง ประเมิน และควบคุมได้ ปัญหา IAQ ไม่ได้มีเพียงสารเคมีเท่านั้น แต่เชื้อโรคก็พบได้ ขนาดทำให้คนเสียชีวิตมาแล้ว และนี้คือความตั้งใจ มุ่งมั่นของผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อารุญ เกตุสาคร ผู้เขียนซีรีส์นี้ อ่านดูครับ - ผศ.ดร.อารุณ เกตุสาคร รองคณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ มธ.  

** “กรณีศึกษาทางด้านคุณภาพอากาศภายในอาคาร” นี้ ผมตั้งใจว่าจะเขียนเกี่ยวกับเทคนิคและแนวทางต่าง ๆ สำหรับการดำเนินการจัดการและแก้ไขปัญหาคุณภาพอากาศภายในอาคาร เพื่อใช้เป็นบทเรียนและแหล่งเรียนรู้ในการวิเคราะห์สาเหตุของการเกิดปัญหา รวมถึงแนวทางการป้องกันโดยเน้นหลักการทางด้านการระบายอากาศ โดยมีความตั้งใจให้บทเรียนหรือแหล่งเรียนรู้นี้ใช้เป็นแนวทางในการทำงานสำหรับเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับวิชาชีพ ทั้งมือใหม่และมืออาชีพ รวมถึงผู้ที่สนใจก็สามารถนำไปใช้ในการทำงานได้อย่างไม่ยาก” *****

ผศ.ดร.อารุญ เกตุสาคร มีวุฒิการศึกษาสูงสุด Ph.D. (Industrial Engineering) Field of Specialization : Safety Engineering and Risk Management Programme จากคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เป็นคนที่มีคุณสมบัติเป็นอาจารย์มากทีเดียว เพราะรักการศึกษาค้นคว้า ชอบทำการวิจัย และการบริการวิชาการ ผลงานมีด้วยกันหลายเรื่องและได้รับเผยแพร่ในฐานข้อมูลระดับนานาชาติและระดับชาติ เช่น การศึกษาปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการสูญเสียสมรรถภาพการได้ยินของพนักงานโรงไฟฟ้าบางปะกง / การสร้างแบบจำลองการเกิดเพลิงไหม้และอพยพผู้สูงอายุด้วยโปรแกรมพลศาสตร์อัคคีภัย / การพัฒนารูปแบบการแก้ปัญหาด้านสุขภาพ อนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัยของประชาชนในจังหวัดปทุมธานี / Survey of the necessary competencies and proficiency of safety officers in Thailand / และ Using AHP Multiple Criteria Decision Making Approach for Selecting a Type of Industrial Plant at Risk on Fire เป็นต้น

พบซีรีส์ใหม่เอี่ยมนี้ได้ทุก ๆ วันที่ 20 ของเดือน เริ่ม 20 กค.นี้เป็นปฐมฤกษ์

#สอป_Meet_the_Academic

Visitors: 212,055