Top 10 Most Dangerous Jobs of 2020, EHS Today, MAY 26, 2020

เผยแพร่เมื่อ: 29/05/2563....,
เขียนโดย รศ.สราวุธ สุธรรมาสา, นายกสมาคม ส.อ.ป.,

 

กิจการ” 5 อันดับแรกที่มีจำนวนผู้ประสบอันตรายสูงสุดของประเทศไทย ระหว่างปี 2557-2561 และ “งาน” ที่เสี่ยงอันตรายมากที่สุด 10 อันดับแรกของสหรัฐอเมริกาในปี 2562

 

มาดูของประเทศไทยกันก่อน พบว่าในช่วงปี 2557 – 2559 ประเภทกิจการที่มีจำนวนการประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยเนื่องจากการทำงานสูงสุด 5 อันดับคือ 

1. กิจการก่อสร้าง เป็นกิจการที่มีจำนวนการประสบอันตราย สูงสุด โดยเฉลี่ย 3 ปี ร้อยละ 8.34 ต่อปี ของจำนวนการประสบอันตรายทั้งหมด

2. กิจการ การผลิตเครื่องดื่ม อาหาร ฯลฯ ร้อยละ 6.41 ต่อปี

3. กิจการการค้าเครื่องไฟฟ้า ยานพาหนะฯ ร้อยละ 5.50 ต่อปี

4. กิจการภัตตาคาร ร้านขายอาหาร โรงแรม

5. กิจการ การผลิต ผลิตภัณฑ์พลาสติก


แต่มาในช่วงปี 2560 - 2561 กิจการก่อสร้างตกอันดับไปอยู่ลำดับที่ 5 (ไม่น่าเชื่อเหมือนกัน) พบว่าประเภทกิจการที่มีจำนวนการประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยเนื่องจากการทำงานสูงสุด คือ

1. กิจการการผลิตผลิตภัณฑ์อาหาร มีจำนวนการประสบอันตราย สูงสุด ร้อยละ 10.25 ของจำนวนการประสบอันตรายทั้งหมด

2. กิจการการผลิต โลหะประดิษฐ์ ร้อยละ 8.75

3. กิจการการขายส่ง (ยกเว้นยานยนต์) ร้อยละ 7.23

4. กิจการการผลิต ผลิตภัณฑ์ยาง และพลาสติก

5. กิจการก่อสร้าง


ที่มา : สำนักงานประกันสังคม สถานการณ์การประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยเนื่องจากการทำงาน พ.ศ. 2557-2561

หมายเหตุ : ต้องเข้าใจว่าข้อมูลข้างต้น เป็นจำนวนผู้ประสบอันตราย ไม่ได้คิดเป็นอัตรา จึงอาจมีข้อจำกัดในการนำข้อมูลไปใช้งาน ซึ่งทางสำนักงานประกันสังคม ควรนำเสนอในข้อมูลสถิติที่สามารถเปรียบเทียบกันได้ จะมีประโยชน์ในการนำไปใช้งานมากขึ้น และเป็นการเสนอในเรื่องประเภทกิจการ (ไม่ใช่ งานหรือ Job เหมือนที่จะเสนอต่อไปในกรณีของสหรัฐอเมริกา)

 

มาดูของสหรัฐอเมริกากันบ้าง เป็นข้อมูลการประสบอันตรายสูงสุด โดยเป็นข้อมูลจากสำนักงานสถิติแรงงานสหรัฐอเมริกา วัดจากข้อมูล 2 เรื่องคือ อัตราการเสียชีวิตต่อลูกจ้าง 100,000 คน และจำนวนการเสียชีวิต ได้ผลสรุปว่างานที่อันตรายสูงสุด 10 อันดับแรก เรียงจากมากสุดไป มีดังนี้ (*** ควรดูชื่องานในภาพที่โพสต์ด้วย เพราะคำเรียกชื่อคนงานทำงานนั้น ๆ อาจมีความหมายกว้างกว่าที่เขียนเรียกในภาษาไทย ที่ใช้คำให้ง่ายต่อการเข้าใจในที่นี้เท่านั้น ***)

1. คนงานประมง (อัตราตาย 99.8/100000)

2. คนเลื่อยไม้

3. นักบิน

4. ช่างมุงหลังคา

5. คนเก็บขยะ (อัตราตาย 35/100000)

6. ช่างติดตั้งโครงสร้างเหล็ก

7. พนักงานขับรถ เช่นรถบรรทุก

8. เกษตรกร

9. ช่างบำรุงรักษาสนามหญ้า

10. ช่างติดตั้ง บำรุงรักษา ซ่อมสายไฟฟ้า (อัตราตาย 18.7/100000)

 

ข้างต้น นำเสนออัตราตายเฉพาะอันดับที่ 1,5 และ 10 เพื่อให้เห็นภายว่าแตกต่างกันมากน้อยเพียงใด หากสนใจทุกอันดับ ก็ให้ดูในแต่ละภาพที่โพสต์ จะมีบอกไว้

ที่มา: Dave Blanchard, Top 10 Most Dangerous Jobs of 2020, EHS Today, MAY 26, 2020

ขอขอบคุณข้อมูลและภาพจาก EHS Today, MAY 26, 2020

 

 

 
Visitors: 386,102