OccMed JorPor Series EP.2

เผยแพร่เมื่อ: 12/07/2563....,
เขียนโดย อาจารย์แพทย์หญิงภัทราวลัย สิรินารา 
ภาควิชาเวชศาสตร์ป้องกันและสังคม คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Meet the Academic: OccMed Meet JorPor Series...,
 

การเตรียมลูกจ้างก่อนเข้ารับการตรวจเฝ้าระวังสุขภาพ: การเป่าปอด

          การเตรียมลูกจ้างก่อนเข้ารับการตรวจเฝ้าระวังสุขภาพเป็นขั้นตอนที่สำคัญมาก เนื่องจากทำให้ข้อมูลที่ส่งต่อมายังแพทย์อาชีวเวชศาสตร์เป็นข้อมูลผลตรวจที่ถูกต้อง เชื่อถือได้ โดยแพทย์อาชีวเวชศาสตร์จะนำข้อมูลส่วนนี้ไปแปลวินิจฉัยผล ร่วมกับ ดำเนินการต่อตั้งแต่ต้นสายยังปลายสายในกรณีพบว่าเป็นโรคจากเหตุอาชีพ และ/ หรือ สิ่งแวดล้อมการทำงาน

          แพทย์ทางอาชีวเวชศาสตร์จะนำข้อมูลส่วนนี้ไปดำเนินการต่ออย่างไร ตัวอย่างก็เช่น เมื่อพบว่าผลตรวจเฝ้าระวังสุขภาพประจำปีลูกจ้างผิดปกติ แพทย์จะลงพื้นที่สอบสวนโรค ซักประวัติตรวจร่างกาย สืบค้นเพื่อนร่วมงานอื่นที่อาจมีผลผิดปกติคล้ายกัน หาสาเหตุและดำเนินการแก้ไขระดับบุคคลและระดับองค์กร

          ในซีรีย์นี้จะพูดถึง การเตรียมลูกจ้างก่อนเข้ารับการตรวจเฝ้าระวังสุขภาพประเภทการเป่าปอด ซึ่งเป็นการตรวจเพื่อเฝ้าระวังความเสี่ยงต่อสุขภาพในพนักงานที่มีความเสี่ยง เช่น ทำงานเกี่ยวข้องกับฝุ่นหินทราย การโม่ บด ย่อยหิน ผลิตแก้ว ร่อนทราย ขุดลอกกรวด ทราย ดิน ผลิตภัณฑ์จากหิน เครื่องกระเบื้องเคลือบ เครื่องปั้นดินเผา เป็นต้น

การเตรียมลูกจ้างก่อนเข้ารับการตรวจอย่างถูกต้อง  มีดังนี้

     1. งดสูบบุหรี่ก่อนตรวจ 1 ชั่วโมง (เพื่อป้องกันการเกิดภาวะหลอดลมหดตัวเฉียบพลันก่อนเข้ารับการตรวจ)

     2. งดดื่มสุราและเครื่องดื่มมึนเมาก่อนตรวจ 8 ชั่วโมง (เพื่อป้องกันภาวะง่วงซึม ไม่สามารถทำตามคำสั่งขณะตรวจ)

     3. งดออกกำลังกายหนักก่อนตรวจ 1 ชั่วโมง (เพื่อป้องกันการเกิดภาวะหลอดลมหดตัวเฉียบพลันจากการออกกำลังกาย)

     4. ไม่ใส่เสื้อผ้ารัดแน่นบริเวณหน้าอก และ ช่องท้อง (เพื่อป้องกันการกดบริเวณทรวงอกขณะทำการตรวจ)

     5. หยุดยาขยายหลอดลมก่อนเข้ารับการตรวจ ตามประเภทยาขยายหลอดลม ดังนี้

  • ยาขยายหลอดลมกลุ่ม SABA (e.g., albuterol or salbutamol) หยุดยาก่อนเข้ารับการตรวจ 4–6 ชั่วโมง
  • ยาขยายหลอดลมกลุ่ม SAMA (e.g., ipratropium bromide) หยุดยาก่อนเข้ารับการตรวจ 12 ชั่วโมง
  • ยาขยายหลอดลมกลุ่ม LABA (e.g., formoterol or salmeterol) หยุดยาก่อนเข้ารับการตรวจ 24 ชั่วโมง
  • ยาขยายหลอดลมกลุ่ม Ultra-LABA (e.g., indacaterol, vilanterol, orolodaterol) หยุดยาก่อนเข้ารับการตรวจ 36 ชั่วโมง
  • ยาขยายหลอดลมกลุ่ม LAMA (e.g., tiotropium, umeclidinium, aclidinium, or glycopyrronium) หยุดยาก่อนเข้ารับการตรวจ 36-48 ชั่วโมง

 

          ลูกจ้างที่สงสัยว่ากำลังติดเชื้อแพร่กระจายได้ทางระบบทางเดินหายใจ เช่น หวัด ไข้หวัดใหญ่ ปอดอักเสบ รวมถึง วัณโรคปอด หรือ มีอาการที่ต้องสงสัยว่ากำลังติดเชื้อที่แพร่กระจายได้ทางระบบทางเดินหายใจ เช่น อาการไอเป็นเลือด อาการไอมีเสมหะปริมาณมาก เลือดออกทางปาก แผลในปาก ถือเป็นโรคต้องห้ามในการเข้ารับการตรวจเฝ้าระวังสุขภาพประเภทการเป่าปอด

Visitors: 9,240