หลักสูตร ติวเพื่อสอบขึ้นทะเบียนเป็นบุคลากรเฉพาะ (บฉ.) การเก็บรักษาสารเคมีและวัตถุอันตราย ตามกฎหมายของกรมโรงงานอุตสาหกรรม

*ฝึกอบรม: 25/9/2563

ขอเชิญเข้าร่วมอบรมหลักสูตร

"ติวเพื่อสอบขึ้นทะเบียนเป็นบุคลากรเฉพาะ (บฉ.) การเก็บรักษาสารเคมีและวัตถุอันตราย ตามกฎหมายของกรมโรงงานอุตสาหกรรม" 

 

          สมาคมอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการทำงาน (ส.อ.ป.) จะจัดอบรมหลักสูตรดังกล่าวขึ้น ในวันที่ 25 กันยายน 2563  ณ ห้องประชุม 2702 อาคาร 2 ชั้น 7 คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล กรุงเทพฯ 

          เนื่องจากประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง “การกำหนดให้สถานประกอบการวัตถุอันตรายมีบุคลากรเฉพาะรับผิดชอบความปลอดภัยการเก็บรักษาวัตถุอันตรายที่ กรอ.รับผิดชอบ พ.ศ. 2551” โดยที่สถานประกอบการฯ ที่ต้องมีบุคลากรเฉพาะ คือ ผู้ผลิต,ผู้นำเข้า,ผู้ส่งออกวัตถุอันตราย ที่มีปริมาณ ≥1,000 ตัน/ปี หรือ ผู้ครอบครองวัตถุอันตราย มีพื้นที่จัดเก็บ ≥300 ต.ร.ม. หรือ ผู้ผลิต,ผู้นำเข้า,ผู้ส่งออก,ผู้ครอบครองวัตถุอันตราย ที่เป็นวัตถุไวไฟ หรือวัตถุอ๊อกซิไดซ์ หรือวัตถุเปอร์อ๊อกไซด์

          ถ้าต้องการ หรือเพื่อการเตรียมความพร้อม ที่จะเป็น บฉ.การเก็บรักษาสารเคมีและวัตถุอันตราย ตามกฎหมายกระทรวงอุตสาหกรรม นี้คือหลักสูตรติวเพื่อวัตถุประสงค์ดังกล่าว วิธีการอบรม จะเป็นการติวเข้ม และมีการสอบเพื่อเป็นการทดสอบให้เกิดความมั่นใจในการไปสอบข้อสอบจริง ๆ ของกรมโรงงานอุตสาหกรรม คุณคณาธิศ เกิดคล้าย ผู้ทรงคุณวุฒิด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ให้เกียรติเป็นวิทยากรในหลักสูตรนี้ ประสบการณ์ตรวจโรงงานมายาวนานสมัยทำงานที่กรมโรงงานอุตสาหกรรม จะช่วยทำให้ผู้รับการอบรมเข้าใจเนื้อหาและเจตนารมณ์ของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และได้เห็นตัวอย่างการดำเนินงานที่จะเป็นประโยชน์ในการนำไปประยุกต์ในโรงงานของตนต่อไป...

 

 วัตถุประสงค์

  1. เพื่อเตรียมตัวสำหรับการสอบเพื่อขึ้นทะเบียนเป็นบุคลากรเฉพาะ รับผิดชอบความปลอดภัยการเก็บรักษาวัตถุอันตรายให้กับสถานประกอบการ
  2. เพื่อให้เกิดความรู้และทราบแนวทางปฏิบัติให้เกิดความปลอดภัยในการใช้การเก็บรักษาสารเคมีและวัตถุอันตรายของผู้ประกอบกิจการโรงงาน และผู้ประกอบกิจการวัตถุอันตราย

  

 ผู้เข้าอบรม

      จำนวน 25 คน

 

 หัวข้ออบรม

      ภายใน 1 วันนี้คุณจะได้เรียนรู้หัวข้อต่าง ๆ มากมาย โดยมีเนื้อหาดังต่อไปนี้

  1. กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ๓ ฉบับ
  2. การจำแนกสารเคมีตามหลักสากล UN Transportation ,GHS
  3. เกณฑ์การจำแนกสารเคมีวัตถุอันตรายเพื่อการจัดเก็บ
  4. โครงสร้างอาคาร อุปกรณ์สิ่งติดตั้งคุ้มครองความปลอดภัยการเก็บรักษา
  5. การดูแลรักษาสารเคมี และวัตถุอันตรายที่จัดเก็บ
  6. ข้อกำหนดพิเศษที่จำเป็นกับสารเคมีวัตถุอันตรายบางประเภท

 

    >> ท่านที่สนใจสามารถลงทะเบียนได้ที่ <<

Link: https://forms.gle/1nRb4gfceMnnixDZA

 

หรือสแกน QR Code

 

 

Visitors: 289,833