ตั้งเป้าหมาย...สร้างทิศทางเพื่อมุ่งไป เรื่องความปลอดภัย...ต้องร่วมกันทำเป็นหนึ่งเดียว

เผยแพร่เมื่อ: 04/09/2563....,
เขียนโดย โค้ชออนซ์_สุชาดา อวยจินดา, Mentoring & Coaching for JorPor Series,
วิทยากร/ที่ปรึกษา/โค้ช/นักเขียน

 

ตั้งเป้าหมาย...สร้างทิศทางเพื่อมุ่งไป 

เรื่อง ความปลอดภัย...ต้องร่วมกันทำเป็นหนึ่งเดียว

            ในการสื่อสารระหว่างกัน นอกจากการฟังแล้ว หากเป็นการพูดคุยกันของโค้ชกับโค้ชชี่ โค้ชจะมีการพูดคุยแบบมีขั้นตอนอย่างเป็นระบบ ตามที่Homma Masato ผู้เขียนหนังสือ Coaching เทคนิคการกระตุ้นทีมจนสำเร็จ ระบุไว้คือมีการใช้ GROW Model

                        G >> “Goal” กำหนดเป้าหมายให้ชัดเจน

                        R >> “Reality” ทำความเข้าใจสถานการณ์ที่เกิดขึ้นจริงในปัจจุบัน

                                 Resource” ค้นหาแหล่งทรัพยากร (คน สิ่งของ เงิน ข้อมูล เวลา)

                        O >> “Options” สร้างทางเลือก (เลือกสิ่งที่ดีที่สุด)

                        W >> “Will” ปณิธานและกำลังใจในการทำเป้าหมายให้สำเร็จ

            เพื่อที่ทราบถึงเรื่องราวการเดินทางของโค้ชชี่ (ผู้ได้รับการโค้ช) ผ่านขั้นตอน GROW Model โค้ชทราบถึงจุดในปัจจุบัน (ในการ Coaching มักจะเรียกว่า จุด A) เพื่อไปยังจุดในอนาคต (ในการ Coaching มักจะเรียกว่า จุด B) ของโค้ชชี่และจะร่วมเดินทางจากจุด A ไปจุด B เพื่อให้โค้ชชี่เห็นจุด B ชัดขึ้น

                        >> โบกรถเรียก Taxi ...ก็ต้องบอกปลายทางที่จะให้พี่ Taxi เขาพาเราไปส่ง         
                        
>>จองตั๋วเครื่องบิน...ก็ต้อง Booking ระบุต้นทางและปลายทางที่เราจะไป
                        
>> ขับรถเพื่อไปในที่ไม่คุ้นเคย...ก็ต้องขับแบบเปิดใช้แผนที่นำทางไปยังจุดหมายปลายทางเหล่านั้น

            ก่อนการเดินทางต้องรู้และชัดเจนว่าอะไรคือสิ่งที่เราต้องการ ในการพูดคุยด้วยการ Coaching จึงมีการกำหนดเป้าหมายร่วมกัน(โค้ชและโค้ชชี่) ด้วยตัว G สำหรับการพูดคุย และใช้ขั้นตอน GROW Model ไปจนจบการพูดคุย

            เมื่อพูดถึงเป้าหมาย ต้องกำหนดเป้าหมายแบบ S.M.A.R.T. นั่นคือมีความชัดเจน วัดผลได้

ภาพจากหนังสือ จิต (ใต้) สำนึกความปลอดภัย SAFETY subconscious MIND เรื่อง S.M.A.R.T. GOAL

            และต้องมีกระบวนการเพิ่มเติมเมื่อตั้งเป้าหมาย  9 ข้อ ดังนี้
                        1. 
นำเป้าหมายแบบ S.M.A.R.T. มาอยู่ในรูปแบบของการเขียน
                        2. 
ระบุอุปสรรคต่างๆ ที่เราต้องก้าวข้ามเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย
                        3. 
ระบุความรู้ ข้อมูล และทักษะที่จำเป็นเพื่อบรรลุเป้าหมายนั้นๆของเรา
                        4. 
ระบุคนที่จะช่วยและให้ร่วมมือกับเรา เพื่อทำให้เราสามารถบรรลุเป้าหมายได้
                        5. 
ทำ TO DO List สำหรับทุกๆ สิ่งที่เราต้องทำเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย
                        6. 
ทำแผนโดยจัดกลุ่ม TO DO List ให้เป็นกลุ่มของขั้นตอนตั้งแต่เริ่มต้นไปจนถึงจุดสิ้นสุดของเป้าหมายที่เรากำหนดไว้
                        7. 
เลือกสิ่งที่สำคัญตามลำดับเพื่อดำเนินการในทุกๆ วัน
                        8. 
ฝึกสร้างอารมณ์ความสำเร็จด้วยการฝึกเห็นภาพ (Visualization) เป้าหมาย มองเป้าหมายของเราให้เหมือนกับว่าเป้าหมายนั้นได้เกิดขึ้นเรียบร้อยแล้ว
                        9. 
ทำเป้าหมายแบบไม่ล้มเลิก

            ในเรื่องความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน การตั้งเป้าหมาย...สร้างทิศทางเพื่อมุ่งไป สำหรับองค์กร เริ่มจากการกำหนดนโยบายความปลอดภัยขององค์กร ที่นายจ้างจัดทำเป็นเอกสารพร้อมทั้งลงนามโดยมีการสื่อสารให้พนักงาน/ลูกจ้างทุกคนได้ทราบ และมีการร่วมมือกันทำเรื่องความปลอดภัยให้สอดคล้องและเป็นไปตามนโยบายขององค์กรผ่านการแสดงออกเรื่องความปลอดภัยจากพนักงาน/ลูกจ้างทุกคน

            ภาพเป้าหมายขององค์กรจะเป็นหนึ่งเดียวกันเมื่อสาน 3 สัมพันธ์ (องค์กร หัวหน้า และบุคลากร/พนักงาน) เข้าด้วยกัน ตามภาพตารางด้านล่างนี้

ภาพจากหนังสือ จิต (ใต้) สำนึกความปลอดภัย SAFETY subconscious MIND เรื่อง หนึ่งเดียวกันในองค์กร

            เรื่องความปลอดภัยเป็นหน้าที่ของทุกคนและทุกคนคือกลไกที่สำคัญในการสร้างเรื่องความปลอดภัยให้เกิดขึ้นเป็นภาพใหญ่ขององค์กร

 

ด้วยรักและห่วงใย

จากใจ..โค้ชออนซ์_สุชาดา อวยจินดา

 

Visitors: 391,468