“การอภิปรายเรื่อง กฎหมายตรวจสุขภาพตามปัจจัยเสี่ยงในฝัน”

อภิปรายวันที่ 19/9/2563

 

“การอภิปรายเรื่อง กฎหมายตรวจสุขภาพตามปัจจัยเสี่ยงในฝัน”

          กฎหมายเป็นเครื่องมือสำคัญที่รัฐจะดูแลสุขภาพและความปลอดภัยของลูกจ้างและคนทำงานทั้งในระบบและนอกระบบ และเป็นเครื่องมือที่จป.วิชาชีพ นักอาชีวอนามัยและความปลอดภัยทุกแขนงจะได้ใช้ในการดำเนินงานตามขอบเขตความรับผิดชอบของตน

          กฎหมายตรวจสุขภาพตามปัจจัยเสี่ยง เป็นกฎหมายสำคัญมาก ใช้กันมาสิบกว่าปีแล้ว สอป.จึงจัดอภิปรายว่าในมุมมองของคนในสองสายต่อไปนี้คิดฝันอยากเห็นกฎหมายนี้มีหน้าตาอย่างไร 

          สายแรกเป็นสาย Professional ที่ทำงานเรื่องนี้มาตลอด มีความรู้และประสบการณ์ที่จะฝันเรื่องนี้ และถ่ายทอดมาให้เราฟังกัน ได้แก่
                    1. คุณรัตติกรณ์ ส่งพิริยะกิจ Health Operation Manager, Shell Thailand
                    2. คุณอนุสรณ์ พินธุ ผู้จัดการฝ่ายความปลอดภัย บริษัท ข้าว ซี.พี.จำกัด
                    3. คุณสืบศักดิ์ ชนะชัยสุวรรณ ที่ปรึกษาด้าน HSE&Q ทำงานในบริษัทข้ามชาติหลายแห่ง ปัจจุบันทำงานเป็นที่ปรึกษาให้กับบริษัทต่าง ๆ

          สายที่สองคือสายวิชาการ Academics ที่สอนในหลักสูตรอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในรั้วมหาวิทยาลัย มีประสบการณ์ทั้งการสอน การวิจัย และการลงภาคสนาม (โรงงาน) ได้แก่
                    1. รศ.ดร.สสิธร เทพตระการพร คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
                    2. อ.ดร.ชลาลัย หาญเจนลักษณ์ คณบดีสำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนาร

          และอีก 1 ท่านที่เป็นทั้ง Professional และ Academic คือ นพ.อดุลย์ บัณฑุกุล นายกสมาคมโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อมแห่งประเทศไทย ผู้มีประสบการณ์ด้าน Occ Med ยาวนานและมีบทบาทสูงมากในวงการนี้

          ในรายการการอภิปราย ทางรศ.ดร.สสิธร เทพตระการพร ในฐานะผู้ดำเนินการอภิปราย จะสรุปความเกี่ยวกับกฎหมายฉบับนี้ แล้วเปิดประเด็นความฝันของแต่ละท่าน โดยรายการจะเริ่มเวลา 13.30 น.และน่าจะเสร็จสิ้นเวลา 15.30 น.ของวันเสาร์ที่ 19 กันยายนนี้

          และในวันที่ 16 กันยายน 63 เวลา 12.30 น. จะเปิดรับสมัครผู้สนใจซึ่งนอกจากจะฟังแล้ว ยังสามารถร่วมแสดงความคิดห็นได้อีกด้วย ผ่านทาง ZOOM Meeting

Link ทะเบียนออนไลน์สำหรับสมาชิก (เปิดรับสมัครเวลา 12.30 น. และปิดรับสมัครเวลา 12.59 น.)

https://forms.gle/wFqY7jBPz5x71nJG9

 

Link ทะเบียนออนไลน์สำหรับบุคคลทั่วไป (เปิดรับสมัครเวลา 13.00 น. เป็นต้นไป)

https://forms.gle/BRZr251cKDvF6zom7

 

#OHSWA
#สอป

Visitors: 15,492