New series จาก OHSWA Meet the Academic

เผยแพร่เมื่อ: 1/10/2563 ....
สมาคมอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการทำงาน (ส.อ.ป.)...,

 

New series จาก OHSWA Meet the Academic
 
          จป.วิชาชีพ หรือนักอาชีวอนามัยและความปลอดภัยภาครัฐ รวมทั้งนักวิจัย หากจะ
                    - ประเมินระดับการสัมผัสสารเคมี
                    - ประเมินความเสี่ยงสุขภาพ
                    - จัดทำแผนยุทธศาสตร์ แผนแม่บทด้าน IH
                    - จัดการเรื่อง IAQ
                    - ฯลฯ

          ล้วนต้องอาศัยข้อมูลผลการตรวจวัดปริมาณสารเคมีในอากาศในที่ทำงานทั้งสิ้น และต้องการการทำงานอย่างใกล้ชิดระหว่างจป.วิชาชีพ กับบริษัทที่ปรึกษา ศูนย์ให้บริการตรวจวัดต่าง ๆ เพื่อการวางแผนการตรวจวัดและวิเคราะห์ที่ถูกต้องด้วย เหมาะสมด้วยอีกต่างหาก

          นี้เป็นงาน IH Sampling & Analysis ที่สำคัญมากของภารกิจด้านสุขศาสตร์อุตสาหกรรม และว่าไปแล้วก็เป็นจุดอ่อนที่ต้องมีการปรับปรุงให้ดีกว่าที่เป็นอยู่ สอป.จึงภาคภูมิในในซีรีส์ใหม่จาก OHSWA Meet the Academic คือ IH Sampling & Analysis- What you must know ที่จะนำเสนอในปลายตุลาคมนี้ โดยได้รับเกียรติจากอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิที่เชี่ยวชาญในซีรีส์ดังกล่าวที่จะนำเสนอสาระดี ๆ ทุกเดือนผ่านทางเว็บไซต์ของสอป.

โปรดติดตาม

#OHSWA_Meet_the_Academic
 

 

Visitors: 125,943