ยกเลิกการจัดอบรมหลักสูตร การป้องกันอัคคีภัยในโรงงานและการเก็บรักษาวัตถุอันตราย

วันที่ 15/10/2563

 

แจ้งยกเลิกการจัดอบรมหลักสูตร การป้องกันอัคคีภัยในโรงงานและการเก็บรักษาวัตถุอันตราย

         เนื่องด้วยผู้เข้าร่วมการอบรมหลักสูตรดังกล่าวไม่ถึงเกณฑ์ตามที่กำหนดไว้ ทางส.อ.ป จึงขอยกเลิกการจัดอบรมที่จะจัดขึ้นในวันที่ 15 ตุลาคม 2563  ณ ห้องประชุม 2702 อาคาร 2 ชั้น 7 คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล กรุงเทพฯ 

          ส.อ.ป. ต้องขออภัยเป็นอย่างสูงมา ณ ที่นี้ด้วย

Visitors: 125,943