การปฐมพยาบาลเบื้องต้นสำหรับผู้ที่ได้รับสัมผัสอนุภาคนาโน (First Aid for Nanoparticle exposure)

เผยแพร่เมื่อ: 09/01/2564....,
เขียนโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เกียรติศักดิ์ บัตรสูงเนิน 
สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

เรื่อง การปฐมพยาบาลเบื้องต้นสำหรับผู้ที่ได้รับสัมผัสอนุภาคนาโน

(First Aid for Nanoparticle exposure)

          การปฐมพยาบาลเบื้องต้น เมื่อได้รับสัมผัสอนุภาคนาโนแบบเฉียบพลัน ควรปฏิบัติตามคำแนะนำตามเอกสารเพื่อความปลอดภัย (Safety data sheet: SDS) ของอนุภาคนาโนนั้น ๆ อย่างเคร่งครัด และเคลื่อนย้ายผู้ที่สัมผัสอนุภาคนาโนออกจากพื้นที่เสี่ยงไปยังพื้นที่ปลอดภัย มีอากาศบริสุทธิ์ถ่ายเท และให้การปฐมพยาบาล ก่อนนำส่งแพทย์ ดังต่อไปนี้

          การสัมผัสทางตา (Eye Contact) ถ้าผู้ที่ได้รับสัมผัสอนุภาคนาโนสวมคอนแทคเลนส์ ให้นำคอนแทคเลนส์ออกก่อน หลังจากนั้นเปิดน้ำสะอาดให้ไหลผ่านดวงตาในปริมาณที่มาก ๆ อย่างน้อย 15 นาที แล้วนำผู้ป่วยไปพบแพทย์ เพื่อให้การวินิจฉัยรักษา

          การสัมผัสทางผิวหนัง (Skin Contact) ให้ล้างออกด้วยน้ำสะอาดให้มากที่สุดอย่างน้อย 15 นาที ถ้ามีการหกรดเสื้อผ้าให้ถอดเสื้อผ้าออกและแยกซักกับเสื้อผ้าปกติ ถ้าพบมีการแพ้ ผื่น คัน ให้รีบนำส่งแพทย์

          การสัมผัสทางการหายใจ (Inhalation) ให้เคลื่อนย้ายผู้ที่สัมผัสอนุภาคนาโนไปยังพื้นที่ที่มีอากาศบริสุทธิ์ ถ้าพบมีอาการผิดปกติให้รีบนำส่งแพทย์

          การกิน (Ingestion) โดยปกติไม่ควรเกิดขึ้น แต่ถ้ามีการกินอนุภาคนาโนเกิดขึ้นให้ปฏิบัติตามคำแนะนำตาม เอกสารเพื่อความปลอดภัย (SDS) ของอนุภาคนาโนนั้น ๆ อย่างเคร่งครัด เพราะอนุภาคนาโนแต่ละชนิดมีปฏิกิริยาต่อร่างกายที่ต่างกัน และให้รีบนำส่งแพทย์ ประเด็นเรื่องของการทำให้อาเจียนยังไม่มีหลักฐานทางการแพทย์ยืนยัน แต่ถ้าจำเป็นต้องทำให้อาเจียนต้องอยู่ภายใต้คำแนะนำของแพทย์เท่านั้น

 

Visitors: 126,240