ทักษะการบริหารงานที่ผู้จัดการความปลอดภัยของโครงการต้องมี

เผยแพร่เมื่อ: 15/01/2564
คุณสืบศักดิ์ ชนะชัยสุวรรณ 
ผู้บริหารงานมืออาชีพด้านคุณภาพ อาชีวอนามัย ความปลอดภัย การรักษาความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อม
(QHSSE - Quality, Health, Safety, Security and Environment)

 

เรื่อง ทักษะการบริหารงานที่ผู้จัดการความปลอดภัยของโครงการต้องมี

          จาก EP ที่แล้ว เราคุยกันถึงเรื่อง Project HSE Lifecycle  วงจรชีวิตอาชีวอนามัยความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมของโครงการในส่วนนี้เกี่ยวเนื่องกับเรื่องในเที่ยวนี้ครับ หากการบริหารงานใดๆ เกิดจากผู้นำในการจัดการงานต่างๆเช่น เริ่มต้นการบริหารโครงการด้วยแล้ว จะต้องอาศัยผู้นำที่เข้าใจเรื่องราวตั้งแต่ต้นจนจบ ทราบถึงขั้นตอนการดำเนินงาน ทราบและเข้าใจถึงทีมงาน เข้าใจและตระหนักถึงความเสี่ยงต่างๆที่อาจเกิดขึ้นก่อนการเริ่มต้นโครงการ ระหว่างการดำเนินงานโครงการ และหลังจากการทำงานให้จบโครงการ ไม่ว่าผู้นำจะเป็นใครหากข้อมูลต่างๆยังไม่ครบถ้วน ต่อให้เก่งเลิศเลอเพียงใด ก็อาจจะทำให้โครงการเกิดความผิดพลาดได้ทั้งสิ้นและขึ้นอยู่กับความผิดพลาดว่ามีผลต่อโครงการเพียงใด วันนี้เราจะมาคุยกันถึงศักยภาพของผู้นำโครงการ หรือผู้บริหารโครงการทั้งในส่วนที่เป็นการบริหารโครงการที่เราเรียกว่า Project Manager วันนี้เราจะคุยกันถึงผู้จัดการความปลอดภัยของโครงการครับ

          สิ่งแรกๆที่ผู้จัดการความปลอดภัยของโครงการควรปฏิบัติตามแนวทางของ Project HSE Lifecycle ลองไปหาอ่านกันนะครับ แต่ผมจะสรุปสั้นๆ ว่า ...เพียงแค่รู้... ครับ หมายความว่า เราต้องรู้ในเรื่องต่อไปนี้ให้ชัดเจนครับเพื่อนำเอาข้อมูลทั้งหมดมาช่วยในการวางแผนงานความปลอดภัยของโครงการ
                    - ปัจจัยที่จะก่อให้เกิดความปลอดภัยหรือไม่ปลอดภัย นั่นคือความเสี่ยงทั้งหมด เรื่องสารเคมี ความร้อน เสียง ฝุ่น สารกัมมันตภาพรังสี ความสั่นสะเทือน และอื่นๆ
                    - ความเสี่ยงนั้นๆ ได้รับการวิเคราะห์และวางแนวทางการแก้ไข ปรับปรุง ป้องกันไว้หรือยัง
                    - บุคคลากรทั่วไปที่เข้ามาปฏิบัติงานในโครงการหรืองานนั้นๆ มีใครบ้าง แต่ละคนมีข้อด้อยในเรื่องสุขภาพบ้างหรือไม่ มีความชำนาญต่องานที่จะปฏิบัติหรือไม่ มีความสามารถในการทำงานที่เกิดจากการอบรม หรือมีประสบการณ์ในการทำงานหรือไม่
                              o  จำนวนเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยที่ต้องจ้างในโครงการ
                              o  ระดับของเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยที่ต้องจ้างในโครงการ
                    - งบประมาณที่ต้องใช้ในโครงการเกี่ยวกับงานความปลอดภัยทั้งหมด เช่นงานวิเคราะห์ความเสี่ยง งานตรวจพื้นที่จริง งานอบรม งานตรวจ สวลก่อนเริ่มงาน งานป้องกันต่างๆ เช่น Safe Guard หรือ PPE
                    - ระบบงานความปลอดภัยที่คิดว่าจะนำมาใช้เช่น ISO45001 และอื่นๆ 

          ที่กล่าวมาเป็นเพียงข้อมูลที่เราต้องทราบส่วนหนึ่ง ที่เกี่ยวกับความพร้อมของงานความปลอดภัยสำหรับโครงการเท่านั้น ความเป็นจริงยังต้องมีการวางแผนในการปฏิบัติงาน ในส่วนที่จัดการประชุมเพื่อสรุปรายละเอียดในทีมงานทั้งหมด ที่เราเรียกกันว่า Pre-Start-up meeting อีก

          แต่หัวใจหลักจริงๆมันอยู่ที่เจ้าหน้าที่ที่เป็นผู้นำบริหารโครงการหรืองานอื่นใด ในที่นี้เน้นเฉพาะผู้จัดการความปลอดภัยของโครงการที่จะต้องแสดงศักยภาพในงานออกมาให้ชัดเจนและมีความสามารถ ความชำนาญ ที่หลากหลาย ที่เรียกกันว่า Skill เช่น

 • Project /Industry Knowledge and Insight
 • Knowledge of regulations
 • Organizational Support
 • Leadership skill
 • Communication skill
 • Writing Skill
 • Data Analysis
 • Computer Software Automation
 • Data Collection, Data Analysis skill
 • Risk Analysis /management skill
 • Project /Industry Knowledge and Insight
 • Knowledge of regulations
 • Organizational Support
 • Leadership skill
 • Communication skill
 • Writing Skill
 • Data Analysis
 • Computer Software Automation
 • Data Collection, Data Analysis skill
 • Risk Analysis /management skill
 • Training Providing  skill
 • Budgeting
 • Gathering & Interpreting Data
 • Accountability Continuous Improvement
 • Environmental compliance practices
 • Identifying Hidden Hazards
 • Verbal Hazard Communication
 • Visual Hazard Communication
 • Convincing Presentations

 

          ในบางองค์กรมีการสอนงานเพื่อเพิ่มศักยภาพของเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในทุกระดับ แต่บางแห่ง บางโครงการใช้การสอบคัดเลือกเพื่อคัดเลือกผู้จัดการความปลอดภัยของโครงการ หรือแม้แต่งานปกติทั่วไปในองค์กรชั้นนำ ในเรื่องความสามารถต่างๆเหล่านี้ในคราวหน้าจะมาเล่าให้ฟังถึงความสามารถที่เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยที่ปฏิบัติงานอยู่ และเราจะวัดระดับความสามารถเหล่านี้ได้อย่างไร (จากประสบการณ์ของผม ไม่ง่ายเลยที่จะหาใครสักคนที่มีศักยภาพพร้อมที่เราจะจ้างมาทำงานในตำแหน่งผู้จัดการความปลอดภัยของโครงการโดยเฉพาะโครงการขนาดใหญ่ครับ)

 

 

 

 

Visitors: 131,732