Pyrophoric Material

เผยแพร่เมื่อ: 25/01/2564....,
เขียนโดย คุณวรากร เดชะ
ผู้จัดการฝ่าย SHE management / GC

เรื่อง Pyrophoric Material

Reference : https://www.cbc.ca/news/canada/windsor/imperial-sarnia-tower-pyrophoric-1.5164973

          Pyrophoric Material หรือวัสดุไพโรโฟริก มีที่มาจากภาษากรีก “Purophoros, เกิดติดไฟ" เป็นวัสดุที่เกิดการลุกไหม้ได้จากการสัมผัสกับออกซิเจนภายใน 5 นาที (OSHA Definition) เช่น ไอออน (II) ซัลไฟด์ และโลหะหลายชนิดที่ทำปฏิกิริยากับสารอื่น รวมถึงยูเรเนียมด้วยเมื่อนำมาทำให้เป็นผงหรือแผ่นบางๆ วัสดุไพโรโฟริกเหล่านี้มักทำปฏิกิริยากับออกซิเจนที่มีอยู่ทั่วไปในอากาศได้ ด้วยคุณสมบัติของวัสดุกลุ่มนี้ จึงเป็นแหล่งกำเนิดการติดไฟ (Ignition source) หากอยู่ในกระบวนการผลิตหรืออยู่กับวัสดุที่ติดไฟได้ง่าย หรือก๊าวไวไฟจำนวนมาก จะเกิดไฟไหม้หรือระเบิดมีความสูญเสียร้ายแรงได้ ดังตัวอย่างอุบัติเหตุตามภาพข้างต้น

          และในกิจกรรมต่อเนื่อง เช่น การเก็บรวบรวมผง Pyrophoriciron sulfide การทำความสะอาด การใช้ผ้าเช็ด หรือกระดาษเช็ด ผงฯ และไม่ได้รับการดูแลที่ดี จะเกิดการลุกติดไฟขึ้นมาได้เองด้วย ส่งผลกระทบได้เช่นกัน  

          Pyrophoric iron sulfide ลุกติดไฟได้ โดยผง Iron sulfide สัมผัสกับออกซิเจน จะกลายเป็น Iron oxide มีความร้อนเกิดขึ้นจากปฏิกิริยานี้จำนวนมาก จนผงเหล่านี้ติดไฟ (Burn) เป็นต้นเหตุของเพลิงไหม้ ระเบิด ส่วนใหญ่ปัญหาเหล่านี้จะเกิดในช่วงงานซ่อมบำรุงอุปกรณ์เป็นส่วนใหญ่ ต้องหยุดกระบวนการผลิต เปิดตรวจสอบอุปกรณ์ ทำความสะอาดอุปกรณ์ เป็นต้น ดังนั้น จึงต้องมีมาตรการความปลอดภัยรองรับเพียงพอ ได้แก่
                    1. 
การรวบรวมรายการอุปกรณ์ที่มีสาร Pyrophoric Material
                    2. 
การกำหนดวิธีทำงาน เช่น การใช้ Inert Gas หรือการป้องกันการสัมผัสกับอากาศ
                    3. 
การใช้ Chemical Clean ก่อนเปิดอุปกรณ์          
                    4. 
การเก็บรวบรวมของเสียการขนส่ง ต้องมีภาชนะเหมาะสม
                    5. 
การอบรมและสร้างการเรียนรู้ ต่อเหตุการณ์ความสูญเสียที่เคยเกิดขึ้น
                    6.
การตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน หากเกิดไฟไหม้ขึ้น

          ข้อมูลสารเคมีอันตราย ถือเป็น Process Safety Information ที่สำคัญ ผู้เกี่ยวข้องทั้งพนักงานและผู้รับเหมาต้องทราบและช่วยกันดูแลตั้งแต่ต้น  

 

สวัสดีครับ  

 

Reference

http://www.ecolog.com/daily_images/1003890388-1003892086.pdf

(145a) Pyrophoric Iron Sulfide in Caustic Tower | AIChE

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%84%E0%B8%9E%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B9%82%E0%B8%9F%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%81

https://www.osha.gov/dsg/hazcom/hazcom-appendix-b.html

https://www.cbc.ca/news/canada/windsor/imperial-sarnia-tower-pyrophoric-1.5164973

 

Visitors: 135,638