สารจากนายกสมาคม

ส่วนเรื่อง Rack Safety นี้ก็เป็นเรื่องที่เมื่อจะทำการประเมินความเสี่ยง ทั้งในช่วงเริ่มต้นจะติดตั้ง หรือช่วงที่มีการเปลี่ยนแปลงเช่นขยายขนาด เพิ่มความสูง หรือเพิ่มน้ำหนัก แม้กระทั่งรูปทรงของสิ่งที่จะจัดเก็บ ก็ต้องคำนึงเรื่อง Management of Change ดังนั้น Rack Safety จึงเป็นเรื่องความรู้ความเข้าใจที่ผู้รับผิดชอบจำเป็นต้องมี รวมถึงจป.ที่ต้องประเมินความเสี่ยงที่มีในการทำงานตามกฎหมาย ทั้งนี้อย่าได้คิดว่า Rack Safety เป็นเรื่องของ Warehouse เท่านั้น เพราะในสถานประกอบกิจการประเภทต่าง ๆ แม้แต่ในโรงพยาบาลก็มีการใช้ Rack กันทั้งนั้น

สำหรับวิทยากรที่ให้เกียรติมาบรรยาย/อภิปรายนั้น สอป.ขอเรียนด้วยความภาคภูมิใจว่าแต่ละท่านล้วนมีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ตรงกับหัวข้อที่ได้รับเชิญ ผู้เข้าประชุมทุกท่านจะได้พัฒนาตนเองด้านความรู้อย่างต่อเนื่องอย่างแน่นอน


โดยรวมแล้ว theme “Fire & Explosion and Rack Safety” จึงเป็นเรื่องใกล้ตัวของพวกเราชาว HSE ที่ ส.อ.ป.ภาคภูมิใจนำเสนอเป็นอย่างยิ่ง และรู้สึกเป็นเกียรติอย่างสูงที่กรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม ได้มองเห็นความสำคัญของหัวข้อหลักนี้ และต้องการให้มีการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องของบุคลากรวงการ HSE จึงได้เข้าร่วมเป็นผู้จัดการประชุม OHSWA Conference 2021 ในปีนี้ พร้อมกับจะได้นำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องนโยบายและทิศทางการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมด้วยงานด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย และเรื่องการเตรียมการและการดำเนินงานตามกฎหมายใหม่ของกรมโรงงานอุตสาหกรรมที่จะประกาศใช้ในระยะเวลาไม่นานนัก ในนามของ ส.อ.ป.จึงขอขอบคุณเป็นอย่างยิ่งกับท่านรองอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม นายศุภกิจ บุญศิริ ที่ให้ความอนุเคราะห์ประสานงานและให้ข้อคิดเห็นต่อการจัดงานเป็นอย่างดียิ่ง

รองศาสตราจารย์สราวุธ สุธรรมาสา
นายกสมาคม ส.อ.ป.


Visitors: 204,820