สารจากนายกสมาคม

เรื่องอัคคีภัยนั้นสำคัญแค่ไหน คิดว่าคนในวงการ HSE ตระหนักดีอยู่แล้ว แต่เรื่องฝุ่นระเบิดนั้นอาจไม่ได้รับความสนใจเท่ากับเรื่องอัคคีภัย ทั้งที่มองในเชิงปริมาณ (จำนวน) และประเภทสถานประกอบกิจการที่เสี่ยง และมองในเชิงความรุนแรงแล้ว เรื่องนี้สำคัญมากทีเดียว ประกอบกับการมาของมาตรฐาน NFPA 652 ที่กำหนดให้โรงงานในสหรัฐอเมริกาต้องดำเนินการทำ Dust Hazard Analysis (DHA) มิฉะนั้นจะมีความผิด และจะถูก OSHA เล่นงานตามกฎหมายได้ ส.อ.ป.จึงหยิบยกประเด็นนี้มาคุยกันในงานประชุมวิชาการประจำปี

นอกจากนี้การ Update กฎหมายใหม่ว่าด้วยเรื่องความปลอดภัยสารเคมีของกรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม จะทำให้สามารถเตรียมการรับมือได้อย่างสบายๆ อีกทั้งยังได้มีโอกาสที่จะแสดงความคิดเห็นในเชิงการปรับปรุงให้เหมาะสมยิ่งขึ้นอีกด้วย (หากมี)

สำหรับวิทยากรที่ให้เกียรติมาบรรยาย/อภิปรายนั้น สอป.ขอเรียนด้วยความภาคภูมิใจว่าแต่ละท่านล้วนมีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ตรงกับหัวข้อที่ได้รับเชิญ ผู้เข้าประชุมทุกท่านจะได้พัฒนาตนเองด้านความรู้อย่างต่อเนื่องอย่างแน่นอน

โดยรวมแล้ว theme “Fire and Explosion: the Know-How” จึงเป็นเรื่องใกล้ตัวของพวกเราชาว HSE ที่ ส.อ.ป.ภาคภูมิใจนำเสนอเป็นอย่างยิ่ง และรู้สึกเป็นเกียรติอย่างสูงที่กรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม ได้มองเห็นความสำคัญของหัวข้อหลักนี้ และต้องการให้มีการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องของบุคลากรวงการ HSE จึงได้เข้าร่วมเป็นผู้จัดการประชุม OHSWA Conference 2021 ในปีนี้ พร้อมกับจะได้นำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องนโยบายและทิศทางการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมด้วยงานด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย และเรื่องการเตรียมการและการดำเนินงานตามกฎหมายใหม่ด้านสารเคมีอันตรายของกรมโรงงานอุตสาหกรรมที่จะประกาศใช้ในระยะเวลาไม่นานนัก ในนามของ ส.อ.ป.จึงขอขอบคุณเป็นอย่างยิ่งกับท่านรองอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม นายศุภกิจ บุญศิริ ที่ให้ความอนุเคราะห์ประสานงานและให้ข้อคิดเห็นต่อการจัดงานเป็นอย่างดียิ่ง

รองศาสตราจารย์สราวุธ สุธรรมาสา
นายกสมาคม ส.อ.ป.


Visitors: 252,972