แนะนำผู้ดำเนินการอภิปราย ผศ.ดร.ไชยนันต์ แท่งทอง

เผยแพร่เมื่อ:  15/11/2564
โดย สมาคมอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการทำงาน

 

แนะนำผู้ดำเนินการอภิปรายงาน OHSWA Conference 2021 

ผศ.ดร.ไชยนันต์ แท่งทอง
อาจารย์ประจำภาควิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

          นอกจากจะเป็นอาจารย์ประจำภาควิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลแล้ว อาจารย์ไชยนันต์ ยังทำงานเพื่อสังคม เป็นอุปนายก ส.อ.ป. ด้านวิชาการอีกด้วย งานวิจัยที่ทำจะมีขอบเขตทั้งในภาคอุตสาหกรรมและเกษตรกรรม เช่น วิจัยพัฒนาแนวทางการดำเนินงานอาชีวอนามัยและความปลอดภัยตามมาตรฐานและข้อกำหนดของสากล การพัฒนาการประเมินความเสี่ยงในอุตสหกรรมปิโตรเลียม ปิโตรเคมี สำหรับทักษะด้านการวิจัยที่ผ่านมา จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับ การพัฒนาอุปกรณ์ป้องกันอันตรายสำหรับงานเกษตรกรรม เป็นต้น งานวิจัยต่าง ๆ มีการตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารทั้งในประเทศและต่างประเทศ

          อาจารย์ไชยนันต์จะมาเป็นผู้ดำเนินการอภิปรายในหัวข้อ “ถึงเวลาของ Dust Hazard Analysis (DHA) ในประเทศไทยแล้วหรือยัง”

 

#OHSWA_Conference_2021

 

Visitors: 219,735