แนะนำผู้อภิปราย คุณปณตสรรค์ สูจยานนท์

เผยแพร่เมื่อ:  18/11/2564
โดย สมาคมอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการทำงาน

 

แนะนำผู้อภิปรายในงาน OHSWA Conference 2021

คุณปณตสรรค์ สูจยานนท์
ผู้อำนวยการกองส่งเสริมเทคโนโลยีความปลอดภัยโรงงาน กรอ.

 

          คุณปณตสรรค์ จบการศึกษา จาก 
                    - Master of Engineer, Mechanical Engineering, Nagaoka University of Technology, Japan
                    - 
วิศวกรรมศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิศวกรรมศาสตร์เครื่องกล  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
                    - 
วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต สาขาวิศวกรรมศาสตร์เครื่องกล  มหาวิทยาลัยขอนแก่น

          ประวัติการทำงาน
                    - 
ปี 2562 ผู้อำนวยการกองส่งเสริมเทคโนโลยีความปลอดภัยโรงงาน
                    - 
ปี 2558 วิศวกรเชี่ยวชาญกองส่งเสริมเทคโนโลยีความปลอดภัยโรงงาน
                    - 
ปี 2542 เข้าบรรจุรับราชการ วิศวกร สำนักทะเบียนเครื่องจักรกลาง

#OHSWA_Conference_2021 

                

Visitors: 264,264