หัวข้ออภิปราย “ถึงเวลาของ Dust Hazard Analysis (DHA) ในประเทศไทยแล้วหรือยัง”

เผยแพร่เมื่อ:  19/11/2564
โดย สมาคมอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการทำงาน

 

หัวข้ออภิปราย “ถึงเวลาของ Dust Hazard Analysis (DHA)
ในประเทศไทยแล้วหรือยัง” 

          ส.อ.ป.ในฐานะสมาคมวิชาชีพ และมีพันธกิจในเรื่องการพัฒนางานอาชีวอนามัยและความปลอดภัยของประเทศไทยสู่มาตรฐานสากล จึงมีแนวคิดกำหนดหัวข้ออภิปรายดังกล่าว เพื่อพิจารณามุมมองของผู้เกี่ยวข้อง และผู้เข้าร่วมประชุม เพื่อนำมาเป็นข้อสรุปนำเสนอหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป

          ทีมวิทยากรปรกอบด้วย
                    
- ผู้บริหารฝ่ายรัฐ คุณปณตสรรค์ สูจยานนท์ ผู้อำนวยการกองส่งเสริมเทคโนโลยีความปลอดภัยโรงงาน กรอ.
                    
- บริษัทที่ปรึกษา คุณชัยธนา ไชยมงคล Big boss แห่ง Sicher Safety Company
                    
- จป.วิชาชีพ คุณรินรวี สอนวงศ์ EHS Manager Thailand บริษัท อินกริดิออน (ประเทศไทย) จำกัด
                    - 
โดยมีอาจารย์จากรั้วมหาวิทยาลัย ผศ.ดร.ไชยนันต์ แท่งทอง อาจารย์ประจำภาควิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นผู้ดำเนินการอภิปราย

          หัวข้อดี ประเด็นน่าสนใจ และมี Impact สูง ต้องมารับฟังและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกัน ณ เวทีการประชุม และรับฟังสด ๆ พร้อมแสดงความคิดเห็นทาง FB Live ของ ส.อ.ป.

 

#OHSWA_Conference_2021

 

Visitors: 219,736