ขยายเวลาการส่งผลงานวิชาการ เพื่อนำเสนอในงาน OHSWA Conference 2024

เผยแพร่เมื่อ 10/4/2567
โดย สมาคมอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการทำงาน

 

ขยายเวลาการส่งบทความวิชาการ (วิจัย) ด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
และ ผลงานนวัตกรรม

เพื่อนำเสนอในงานประชุมวิชาการ ส.อ.ป. ครั้งที่ 32 ประจำปี 2567

จัดขึ้นระหว่างวันที่ 16-17 พฤษภาคม 2567

********************************

กำหนดการ
เปิดรับบทความวิชาการ (วิจัย) บัดนี้ - 18 เมษายน 2567
แจ้งผลการพิจารณาบทความ วันที่ 30 เมษายน 2567
ส่งบทความแก้ไขฉบับสมบูรณ์ ก่อนวันที่ 10 พฤษภาคม 2567
นำเสนอบทความ วันที่ 17 พฤษภาคม 2567

**เฉพาะผลงานวิชาการ (วิจัย) ฉบับเต็มที่ผ่านการพิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิเเล้วเท่านั้น
จึงจะได้รับการเผยแพร่ลงวารสารความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม
https://he03.tci-thaijo.org/index.php/OHSWA

 

**เฉพาะผลงานนวตกรรมที่ผ่านการพิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิเเล้วเท่านั้น
จึงจะได้รับการเผยแพร่ลงนิตยสารสมาคมอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการทำงาน (OHSWA Magazine)
https://www.ohswa.or.th/OHSWA-Magazine

********************************

Visitors: 374,674