สัมมนา Online  เรื่อง  การประเมินความเสี่ยงด้านสุขภาพ (Health Risk Assessment ; HRA)

เผยแพร่เมื่อ 15 สิงหาคม 2566
โดย สมาคมอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการทำงาน

 

ขอเชิญทุกท่านเข้าร่วมสัมมนาออนไลน์
เรื่อง การประเมินความเสี่ยงด้านสุขภาพ
(Health Risk Assessment ; HRA)

  **รับจำนวนจำกัด**

จัดโดย "สมาคมอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการทำงาน (ส.อ.ป.)"

วันที่ 20 สิงหาคม 2566     เวลา 10.00 - 12.00 น.

(ผู้ลงทะเบียนและเข้าอบรมจะได้รับ Certification จาก ส.อ.ป.)

          O ทำไมต้องประเมินความเสี่ยงด้านสุขภาพ (Health Risk Assessment, HRA) ?
          O หากมีคำถามว่า ถ้าเรามีเงิน มีเวลา และมีแรงที่จำกัด ในฐานะที่เราเป็น "นักอาชีวอนามัยและความปลอดภัยระหว่างกิจกรรมที่  "สารเคมีที่มีการสัมผัสสูง แต่ผลกระทบทางสุขภาพน้อยกว่า"  กับ "สารเคมีที่มีการสัมผัสต่ำกว่า แต่ผลกระทบรุนแรงมากกว่า"  เราจะตัดสินใจเลือกแก้ไขปัญหา หรือจัดลำดับความสำคัญควบคุมอันตรายเรื่องไหนก่อน ?

การประเมินความเสี่ยงด้านสุขภาพ (Health Risk Assessment)  มีคำตอบ 

ลงทะเบียนเรียนตาม Link :  https://forms.gle/T1ZdPmi1oFgTbYnEA

Visitors: 386,094