รถยนต์ระบบอัตโนมัติในมุมมองของนักการยศาสตร์

เผยแพร่เมื่อ 20/07/2564...,
เขียนโดย ผศ.ดร.ทศพล บุตรมี  
               คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร...,

 

เรื่อง รถยนต์ระบบอัตโนมัติในมุมมองของนักการยศาสตร์ 

          สวัสดีครับท่านผู้อ่านทุกท่าน ในตอนแรกของซีรี่ย์ Human Factors of Automated Driving เรามาทำความรู้จักคำนิยามและประเภทของรถยนต์ระบบอัตโนมัติกันก่อน

ที่มา: Business Insurance (2018)

          Automated Driving หรือ Autonomous Vehicle หรือ Driverless Vehicle หรือ Self-Driving Car สามารถแบ่งออกเป็น 5-6 ระดับ ขึ้นอยู่กับหน่วยงานใดเป็นผู้กำหนด เช่น หน่วยงาน National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA) จัดประเภทของรถยนต์ระบบอัตโนมัติเป็น 5 ระดับ (ตั้งแต่ระดับ 0 ถึง 4) หน่วยงาน Society of Automotive Engineers (SAE) แบ่งประเภทรถยนต์อัตโนมัติเป็น 6 ระดับ (ตั้งแต่ระดับ 0 ถึง 5) และหน่วยงาน German Federal Highway Research Institute (German BASt) แบ่งเป็น 5 ระดับ (ตั้งแต่ระดับ 0 ถึง 4) ดังตาราง

          ตารางแสดงการจัดระดับของรถยนต์ระบบอัตโนมัติ

 

          ในมุมมองของนักจิตวิทยา แบ่งรถยนต์ระบบอัตโนมัติเป็น 6 ระดับ โดยใช้ปัจจัยระดับการควบคุมของผู้ขับเป็นเกณฑ์ (driver’s levels of monitoring) ตัวอย่างรถยนต์ระบบอัตโนมัติที่กำลังพัฒนาและเริ่มมีการขายในตลาดรถยนต์แล้วเช่น รถยนต์ระบบช่วยควบคุมความเร็วโดยแปรผันกับรถคันด้านหน้า (Adaptive Cruise Control; ACC) ระบบช่วยควบคุมการขับอยู่ในเลน (Lane-Keeping Assistance; LKA) ระบบอัตโนมัติขั้นสูง Highly Automated Driving (HAD) โดยรวมเอา 2 ระดับข้างต้นไว้ด้วยกัน ซึ่งขณะนี้หลายประเทศเช่น ประเทศสหราชอาณาจักร สหรัฐอเมริกา เยอรมันนี ได้มีการทดสอบการใช้รถระบบ HAD บนท้องถนนแล้ว

          ในมุมมองของนักการยศาสตร์ นักปัจจัยมนุษย์ มีความคิดเห็นและคำถามที่หลากหลายเกี่ยวกับผลกระทบจากใช้รถระบบอัตโนมัติเช่นในเรื่องของ ระดับภาระงานด้านความคิดที่ไม่เหมาะสม (suboptimal mental workload)  การลดการระมัดระวังอันตราย (vigilance decrement) การสูญเสียต่อการตระหนักถึงสถานการณ์ (loss of situation awareness) การลดทักษะการขับรถ (driving skill decrement) และเรื่องการยอมรับ ในครั้งต่อไปเราจะมาพูดถึงประเด็นดังกล่าวนี้

 

เอกสารอ้างอิง

Business Insurance. (2018). Auto industry lawyers warn on automated driving hype. Retrieved from https://www.businessinsurance.com/article/20180413/news06/912320585/auto-industry-lawyers-warn-automated-driving-hype-will-be-a-legal-matter

Gasser, T. M., & Westhoff, D. (2012). BASt-study: Definitions of automation and legal issues in Germany. In Proceedings of the 2012 road vehicle automation workshop (pp.1-23). Automation Workshop.

National Highway Traffic Safety Administration [NHTSA]. (2013). Preliminary Statement of Policy Concerning Automated Vehicles System. Washington, DC.

Society of Automotive Engineers. (2016). Taxonomy and definitions for terms related to driving automation systems for on-road motor vehicles. SAE International,(J3016).

 

Visitors: 264,260