ขับขี่ปลอดภัย ไร้อุบัติเหตุ

เผยแพร่เมื่อ 01/08/2564...,
เขียนโดย ว่าที่ ร.ต.หญิงชลดา  ถิ่นมะนาว
               เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับวิชาชีพ
               บริษัท โลจิสติกส์ เอเชีย จำกัด...,

เรื่อง ขับขี่ปลอดภัย ไร้อุบัติเหตุ 

          พนักงานขับรถบรรทุกขนส่งสินค้าทุกคน ใน 1 วัน (24 ชั่วโมง) ขับรถได้ไม่เกิน 8 ชั่วโมง และทำ OT ได้ไม่เกิน 2 ชั่วโมง รวมกัน 1 วัน สามารถขับรถได้ ไม่เกิน 10 ชั่วโมง และเมื่อต้องขับรถต่อเนื่องกัน ไม่เกิน 4 ชั่วโมง ต้องมีการหยุดพักอย่างน้อย 30 นาที จึงจะสามารถขับรถต่อได้อีก 4 ชั่วโมง   (การหยุดพักที่ไม่ถึง 30 นาทีไม่ถือว่าเป็นการหยุดพัก)

          พื้นที่ในการจอดพักรถนั้น ต้องเป็นจุดจอดที่ปลอดภัย หลีกเลี่ยงการจอดไหล่ทาง ที่ไม่ได้จัดไว้ให้จอดพักรถ และเพื่อความปลอดภัยต้องแสดงสัญลักษณ์การจอดให้เพื่อนร่วมทางมองเห็นได้ชัดเจน เช่น การวางกรวยยางสะท้อนแสง , ป้ายสามเหลี่ยมสะท้อนแสง เป็นต้น

          และเพื่อความปลอดภัยในการขับขี่ และลดการเกิดอุบัติเหตุทางถนนที่อาจจะเกิดขึ้นได้ หาก พนักงานขับรถเกิดการเมื่อยล้า ไม่ได้รับการพักผ่อนที่เพียงพอ ดังนั้น ไม่ใช่แค่เป็นการดำเนินการตามกฎหมาย ตาม พ.ร.บ. การขนส่งทางบกเท่านั้น

          ที่สำคัญระหว่างทางพนักงานขับรถทุกคนต้องเดินทางถึงที่หมายด้วยความปลอดภัย ทั้งขาไปและขากลับ
          
*** พ.ร.บ. ขนส่งทางบก ตามมาตรา 127 มีโทษปรับสูงสุดไม่เกิน 5,000 บาท หรืออาจสั่งพักใบอนุญาตได้ไม่เกิน 180 วัน

  

ภาพที่ 1 การจอดพักรถและการแสดงสัญลักษณ์การจอด วางกรวยยางสะท้อนแสง, ป้ายสามเหลี่ยมสะท้อนแสง

 

ที่มา : (ฝ่ายงานความปลอดภัยฯ บริษัท โลจิสติกส์ เอเชีย จำกัด, 2564)

Visitors: 204,819